МАСОВа БОЙковизация

2011-01-28 15:27:48


 

 „МАСОВа БОЙковизация” – или как всеки изрусен „прилеп-вамПИР”, се счита за „бяла лястоВИЦа”

Ако краката но Премиера миришат най-вярно – трябва ли да отрежем краката на 7,5 млн. българи?

 

1. Масова приМатизация – (у)Част І. „Неможе да има безотпадъчна технология, в производството на отпадъци.”

В Ада разказват следният виц:

„Един грешник изтърпял в Ада на България заслуженото си наказание, и след като минал през Чистилището на „прехода” влязъл в Рая на Евр(оп)ейския съюз. В него ролята на Господ се изпълнявала на ротационен принцип, и по това време бил редът на Бойко Борисов, който назначил най-ПРАВОверният Му Цветан Цветанов за „Свети Петър” на Шенген.

Влизайки в Рая, първото нещо, което пречистеният грешник видял бил Господ – който седял на златен трон пред дузина телевизионни камери и раздавал при(т)частия на стеклата се тълпа от репортери и праведници. Понеже не бил вещ в делата Господни, изтърпелият какви ли не мъки и ГадОСТИ за да стигне до Рая, не разбирал защо Господ Си бърка в носа и вади от там ме(н/т)афори, които полагал в зяпналите от възторг усти на почитателите Си – и затова попитал Повелителят на бръмбарите и СРС-тата – Поразяващото Ухо – свети Цветан Всечуващият:

 

Този „Адски лош виц” вече 21г. се разказва по безброй „добри” начини – от сводниците на Рая(та) и от „чиНОВницИТЕ” в Министерството на ИстиНАТА. На тяхната „истина” и в техния „рай”, който всеки познал го като Ад-ът за 70% от нацията, тържествено и заслужено ще бъде осъден за „обида” или „клевета”. Тъжествено за да има медийно съБИТИЕ с участието на Господ, и заслужено – защото е „обида” да кажеш на Палача, че е убиец щом убива „в името на закона/народа/бог” (зАД, който от хилядолетия се крият мегаубийците), и е „клевета” да доКАЖЕШ, че където „целта оправдава СРедС-ТвАТА” – инфлацията ги прави да изглеждат МИзеРНИ.

Инфлацията на „Драмата” в „Преход” и на Законността в „Реформи” и ПАтРИотиЗЪМ е Цинизъм, а една от поуките на всеки виц (Важна Информация за Цинизма) е, че драматурзите на Цинизма имат „дебели кожи” и „тънки криМИНАЛнИ досиета”, което в общуването с тях налага използване на по-голям калибър ДЕЛИКаТност.

Последните 21г. на ЮриДИческа чалга, партийно ръгби и политическо сумо доказаха, че с хора, които не разбират от дума не се общува с намеци, а с бабеци – приготвени от собствените им свинщини. Тази форм(ул)а на КОМунИКация малцина познават и само най-лудите споДЕЛЯТ в пубЛИЧНОТО ПРОСТранство на Господ – преди да ги разпънат върху кРЪСТА на Общоприетата Глупост, гримирана като МОРал (реЛИГИозен, ЮриДИчески... и МЪчеНИчески). МОРал, който всеки ден на юридическа попщина и на венЕРичЕСка нравстВЕноСТ доказва, че е по-добре да си свиня в лимузина, отколкото човек в трамвай. По-добре, защото големите свине немогат да живеят в малки кочини, и благоДАРЕНИЕ на това удивително качество на сВИНщинАТА, най-големите национални свине (на: „демокрацията”, „законите”, „прехода”... и „реформите”) – по кочините им ще ги познаете.

 

2. Масова ПИРАТИзация – (у)Част ІІ. „Ние сме в боклука – и/(защото) Боклукът е в нас! Ако не искате да „слушате” – се наУЧЕТЕ да „Четете”!”

След силно позитивния феномен на Преход от идеологически Тоталитаризъм към сурога(т/д)ен и правов Бандитизъм, в който чрез „масова приватизация” държавни активи за десетки милиарди (създавани от две поколения българи в продължение на четири десетилетия), за по-малко от четири години „законно” се прехвърлиха на аБОРДаж в ръцете на шепа ПИРати близки до „Държавна сигурност”, настъпи ерата и на „МАСОВата БОЙковизация” („кюте(О)КОвизация”), в която „култа към личността на държавата” се замени с КУЛТ(урат)А към Личността на държавната сигурност, чийто кулТУРИЗЪМ назидателно ни гледа от синия екран, чието име не слиза от устите на социологическите кЛАКЬОРИ, и чиято юридическа девстВЕноСТ/ФрУСТрАция е аБ(Р)ОНИРАНА за Святост от: АгРЕСияТА на НарЦИсиЗЪМ, реГРЕСияТА на Месия, ресигНАЦИЯТА на Спасител, и от първите СтРАНИци на СРЕДствАТА за масова деформация/ДЕФЕК(Т)ация.

Голямото мляскане на камуфлажните мозъци на ноВИНАТА, измества социалният фокус от МАГарИЯТА на овластеното МАГаре, към информационният/фамозен бюст на неговата асистентка, зрителите-цицомани пропускат да видят три от най-дългоухите тайни от стАДото на „черната МАГ(ар)ИЯ”:

1. Когато националната политика са прави от хора, които си мислят, че след като могат да сковат дървен клозет могат да постРОЯТ и атомна електроцентрала, държавата се превръща в атомен (криминално-партиен) клозет на всяка дошла на власт политическа партия – доказала в „борбата си с престъпността”, че „Кучето на Темида, което лае много няма време да хапе, а кучето на Престъпността, което здраво е захапало кокъла/яко хапе – няма време да ЛА(ска)Е и „ругае” – още повече магаретата МАГове или цицофренията на ноВИНАТА.

2. Когато ПОЖАРникар влезе във властта за да пали пожари, които търЖЕ(С/Р)ТВЕНО да гаси под СВЕТ(И)ЛинАТА на меДИйНИТЕ про(ж/т)екТОРИ, жУРНАлистиката е БОСтан и БОСстандАРТ, а огнеБОРЕЦЪТ ГЕроЙ е политическа Матура по ПатИлАНСТВО за нацията и Мутра/ПИРОмаН/ХЕРОстрат/ХЕРОпат – магистрАД на Величието, и ПИРон от Ковчега на Властта.

И понеже всяка Мутра (религиозна, юридическа, финансова, политическа, партийна, медийна, културна, социална... и криминална) си има Мутреса, името на най-известната Мутреса в България е Темида.

3. Когато в държавата съдебната система е неСПОСОБнА или нежеЛАЕЩА да прилага действащите закони, наСТЪПВА „ПРАВнА шизофрения” (раздвоение на престъпността), с чието лечение се заема Полицията. Взела нещата в „здравите си ръце”, дори при отсъствието на „здрав разум” нещата следват ЛогИКАта на ПОЛИцейщИНАТА, и така „правната шизофрения” успешно се лекува/„реФОРМИРА” в „ЗДРАВнА олигофрения” – в която се снема „раздвоението на престъпността”, понеже и на последния БандИТ му става пределно ясно мястото на което се плаща – за да не го притесняват законите, държавата... и „държавната сигурност”.

В течащата „ЗДРАВнА реформа” на ходенето по мъките на Кретенизма (КРЕпостничеството/на/ТЕ(Н)ИЗМА на вярата в Някого или в Нещо), под медийната канонАДА на: „ментални” пиратки, „конгратюлейшънс” илюминации и вербални фоерверки, Личността на държавната сигурност е приватизирала публичния интЕРЕС и националния МЕДиЕН ефир – но не чрез: откриване на магистра(л/т)и (на: афганистански хероин, контрабанда... и КорУпЦИЯ) или на „детски ясли за МалоУМнИцИ” и на „детски граДИНИ за идиоти”. ФОКУСиРАНЕТО върху МАГарИЯТА на КУЛТурния ИЛЮЗИо(на)нИзъм, не се извършва дори чрез политически мелета парфюмирани като дЕБАТИ или чрез ЗАМЕряНИя с ТОРти между Другарят „Дондурков”-1 и ГОСПОДин „Дондурков”-2 – зад които прозира буфоСИНхронизъм на: Брюксел, Вашингтон... и Световната (ба)банка.

Приватизацията на националният интЕРЕС се извършва под общия знаменател на „БОрБАта” със СВЕТовнАТА (и национална) финасова кРИЗА, под чехъла на е(ро)тичният П(ом)и-Ар(т), и под члена/„юридическият чеп” на „БОрБАта” със злата вещица на организираната престъпност – каквото и да означава този член, и колкото и ГОЛям или МалЪК(А) да е той, при „Покрустово поЛОЖЕние”, че докато генерал БОриСОВ беше само Главен секретар на МВР в България официално имаше 110 организирани престъпни групи, а след като стана Премиер – официалният им БрОЙ е 220. Реалният брой на тези РОжБИ на „борбата с престъпността” и в двата случая се получава като официалният им бРОЙ се умножи по 5 – колкото са „диоптрите на розовото”, в официалната СТАТИстиКА на „Успехите на Властта”.

Понеже „борбата” е български национален СПОрТ, а „боба/роба” – национално ястие, когато се следва мъдростта на легендарния български БОреЦ („РАНътА прай БОрБЪта!”), от прекомерно пряждане с „НСБОБ” върху ДАНСинга на Брюксел, Вашингтон... и Световната (ба)банка – кРАЯ на всяка успешна „БОрБА”/акция/управление, и кРАЯ на всяко „Голямо плюскане”/транш/заем..., ТЪрЖествеНО се ознаменува с „Голямо национално... осиране”. Особено ако бо(б/р)еца е малко „вкиснат”, и най-вече, ако вместо една ПАниЧКА, си изял цял „казан”. ГОЛям Цирк – в дресурата на гАЗОВЕ... и в еквилибристиката на гъЗОВЕ.

Конгратюлейшънс!” – обаче, в национален превод това означава – „Аман от политически тУрБО ПОСЕркоВцИ, от гениА(НА)ЛНИ МАКРОфинансисти и от МАРГИ(а)налНИ макроФИНА(нсови/на)ЦИСТИ) – живеещи на гРАНицАТА между два свята – Ръба на Закона/Олимп и Гърба/Гърбицата на (ю)Нацията.

Аман, обаче народът иска още хляб, зрелища... и „боб” – а народът както е добре известно е ТЪлПА, която си има име, презиме и фамилия. Има си и партия, ЕГН, диплома... и целия политически и юридически реквизит на Господ(ар) – на държавата дето я няма, и на „държавната сигурност”, която я направи колония на Евр(оп)ейския съюз, след като доведе 2/3 от нацията до просешка ТОяГА.

И пак „Конгратюлейшънс!” – само, че този път в буквален превод на финансовото питане/ДЕРЕже/феРЕДже/(син)БУРКА(н): Ако с шесте милиарда лева от КОНТРАбАнДА на акцизни стоки, с които ежегодно се корумпира/контролира властта/Ада в България и се фиНАнСИРА/МЪНИпулиира политическата й сисТЕМА („елит”), разумно се финансират икономиката, образованието... и здравеопазването, защо българските данъкоПлАТцИ ежегодно трябва да плащат по 860 млн. лв. „членски внос” (еврорепарации) на Евр(оп)ейския съюз/съд, за да получават по 70-80% от тях под формата/милосТИНЯТА на „еврофиНАнСИРАНЕ” – осъществено със собствените им пари?

Отговорът и на този „ПРАВов Кретенизъм и циВИлиЗОВан Канибализъм не се дава от „българската съдебна сисТЕМА”, а от „Европол” – чрез справката му за корупцията в ЕС/ЕК (средно 20%), което при годишен евробюджет от 134 млрд. Евро означава, че ако БЕДнИ държави като България, с оцеляването си ежегодно не плащат/„кръвоДАРЯВАТ” 26 млрд. Евро под формата на: „членски внос”, „отпуснати” но неусвоени средства, наложени финансови санкции, лихви, инфлация, печатане на „антикРИЗИсни”/„спасителни” милиарди от Евр(оп)ейската централна банка, „либерализация на вътрешния пазар” (т.е. „ФИНаНсОво източване” чрез ежегоден външнотърговски дефицит от 2÷4 млрд. Евро... и източване чрез офшорни „чуждеСТРАННИ инвестиции”), „Голямото демократично плЮСКАНЕ” на Дракула брЮКСЕЛ ще се преВЪРНЕ в ЦИВИЛизоваНО и правово самоизяждане на „Великите сили” в Западният Съветски съюз, а подобен ценностен КАниБАЛИЗЪМ е неприемлив за Евр(оп)ейската ценностна сисТЕМА, при положение, че има толкова „тревопасни държави”, които вече са „интегрирани” и възТОРжено очакват да бъдат „ЕвроХРАНосмиланИ” в „новото и светло Евр(оп)ейско бъдеще” на ЕВроболшевизмА – евРОБОлШЕВИЗМА на €КАниБАЛИЗМА.

Отговор на ГОЛемИЯТ философски въпрос: „Каква е ПОлЗАТАта от вРЕДАта на „българската следа” в Евроболшевизма?”, се дава от максимата „Подобното се разтваря в подобно”, и ако поданиците на ОСтАНАлите „28” страни членки на Евр(оп)ейският съюз (27 + Израел... и САЩ) още не са разпознали в лицето на българския Премиер собствените си ПРЕМИерИ и „ПРЕмиеРИ(И)”, никога няма да разберат защо всички Империи (Византийска, Османска, СССР, ЕС и САЩ), които са завладявали България, са се РАЗПадНАЛИ.

 

3. Масова БОСтанизация - „ Кто идëт*?” („Кой идва/пристига?” *идëт – [идьот])

(у)Част ІІІ. – „Тиквите СЪзДават репутацията на БОСтанА.”

В Руссия разказват следният виц:

Бойко Борисов и Цветан Цветанов отишли в Руссия, за да изнесат на руските спецполицаи лекцията „Как се ловят бандити с дъвчащи БОМБонИ”. За да не бъдат разпознати от руската опозиция и поканени да разкрият мистерията: „Колко време зрее зеления медиен ХАЙвер(вайте ми)?”, двамата медийни колоса пътували под прикритие на МонАСИ КапУЦИини – от Ордена на „Майка Тереза” в Занзибар.

След като кацнали на летище „ШЕреМЕТево”, един от изпратените да ги посрешнат спецполицаи разпознал Борисов и Цветанов, и решил да съобщи за идването им, но радиовръзката се разпаднала и за да не стане гаф дискретно извикал на колегата си:

- Идëт! Идëт!... – сочейки към двамата.

Действията и думите на спецполицая естествено били засечени от раДАРНИЯТ Борисов, който разбирайки, че е разкрит – с лежерно достойнство на СупЕРГЕроЙ на заСЛУГИТЕ вдигнал гарда/самолета... и по навик констатирал правилно:

- Цветанов, руските колеги са открили идьот! И понеже сочат към нас, трябва да ти кажа, че идьотът не съм аз!”

 

През поСЛЕДнИТЕ 2000г. на ПЛАНетатА Земя се УСТАновява (от Църквите) и се Вменява/Вманиячава (от Религиите) ТрАЙНАТА ЗАКОНомерНОСТ на „Спасението”, в което колкото повече „Спасители” се раждат и подви(г)зават на религиозните и политически ПОПрИЩА, толкова по-ТРАГИкомиЧНО, сРАМно, ДРАМА(е)тично... и НЕСПАСЯЕМО става поЛОЖЕниеТО на човеЧЕСТвото – попаднало в пРЕгръдКАТА на пандемиите от: Спасителомании, Спасителомафии… и Спасителофрения, които добиват ЧУДОвищни разМЕРИ.

В търсене на националният чудомер на „спасението” и отговор на вечният политически въпрос на всяка „спасителна” и оплескана с успехи власт („Кой ми сра в гащите?”), Личността, оЛИЦЕТвОриено и Иконата на държавната сигурност между две медийни изяви по темите за: „Политическият НАрЦИсиЗЪМ” и „ТунЕядСТвото на заСЛУГИ” (с които няма нищо общо – дори като национален спасител и като универсалната медийна подправка „На всяко (нощно) гърне – мерудия”), беше озарен от поредното вярно решение на проблема за националното СПАсеНиЕ на държавната Си сигурност, което спусна да ЦИРКулира в пубЛИЧНОТО Си ПРОСТранство.

По традиция и това правилно решение е „тест” доколко обществото е заспало за абСУРдИТЕ (на: Спасението – „Политическият ислЯМ”), и „ТЕСТис” (на истината) – доколко Властта е „вдигнала самолета” за „спящата национална (и свещенна) КРАсаВицА” – която след като плонжира от уЛИЦАТА на „дъвчащите БОМБонИ” в ПАРлАменТА на „гърмящите/димящите дула/дупета”, цивилизовано „дои” (с обещания, ОПРАВданИЯ… и надежди), демократично „стриже” (с КОМбайнИТЕ на: НАП, ЕС… и поЛИЦейщинАТА на „СИ(л)НИЯТ БУРКАн” „Ваньо ЦВЕтанов”), и героично „иЗнАСИЛВА” – с КорУпЦИЯ, „контра”БАНДА... и юридически ШПАГатИ.

Новата РОжБА на непорочно заченатата идея предВИЖДА произВОдсТво на „нов закон/„нов юридически Младенец”, който М(А/О)Ргинално „ще защитава и „спасява” от клевета” в следната последователност: „институциите, бизнеса и обикновения човек”, под което в България следва да се разбира „проституциите на бизнеса с обикновения човек”.

Благата вест” за замислената нова „ВИП” ЦЕНзурА, с която е бременна партийната Дева ГЕРБ, беше съобщена на еретичните клеветници от ЕроТИЧНИЯТ Архангел КРАСИмир ВЕлЧЕв, чиято святост пръкнала се от липсващите мозъчни гънки на „Героизмът като Еманация на Резилите/Развалата/Разрухата/Разврата... в България”, „демократично” не забранява: БАРдакА на Темида, Кочините на Властта и КОнЧИНИТЕ на Законите, а забранява: Сатирата/КРИтиКАта на властта, Опозицията/алТЕрнаТИВАТА на усВИНилАТА се власт... и Свободата на Словото – благодарение на които дори Велчев поПАДНА във Властта – за да я „кРАСИ” и „мироТвОРИ в законоДАТЕЛНИТЕ си напъни да се... „О,БОЖЕ!стви” и... „БОСтанизира” в нея.

Е, не! Обаче – да!

 

4. Закон за „клеветата” – Закон за „розовите ОЧИла” –

(у)Част ІV. „И канибалите копнеят за аплодисментите – на изядените!”

Когато положението в държавата не е розово, сред управляващите довели нацията до него винаги спонтанно възниква обич към „розовите очила”. Проблемът на всяка власт е: Колко да бъдат диоптрите на „розовото”? – за да скрият планините от ТОР (Трагедията/Традицията на Общо(приетият/наложеният) Ред/Разврат/Резил...), ПлОД/ПИедеСТл и зеленЧУК/ХАЙвер на собствените им: безОБРАЗИя, лъжи, резили, далавери, корупция, некомпетентност, перверзии... и ПРЕстъплеНИЯ – без тези „розови диоптри” да бият… на очи – като ЦЕНзурАТА на Слабоумието „Им” (която други трябва да платят), или като опит за реПРЕСИя на противниците на „мафиотските успехи” – „ДОСпехите” на всяка власт.

Хубавото при МЕДийНИТЕ и пропаГАнДНИ „розови” ОЧИла е, че с тях партийните ПОмияРИ във/НА Властта се виждат като „национален елит” от: ЧЕСТнИ пРодАжНИци, ПРАВовИ ТАРАНтулиИ, национално отговорни кРОкоДИ(ТЕ)ЛИ и ПаЛАВНИЦИ на криминалното блато... – „розови ПАНТерИ” на „правоСЪДНАТА” реАНИМАЦИЯ, в която всеки властимеещ е невинен и след доказване на противното. По тази обективна ПРИ(т)ЧинА, ако някой посОЧИ или поМИришЕ Властта като Триглава Ламя с 240 ануса или като гЛУТ(А)НИЦА от: РАЗгонеНИ МалоУМнИцИ, ци(о)нични БЕЗДарНИци... и алчни ПАрВЕнюТА – автоМАТично и законно става „клеветник” – „Просто и ефикасно!” Просто – за да се прилага уСПЕШНО дори от хора без мозъци, и еФИКаСно – защото винаги е по-лесно да счупиш Огледалото, в което се оглежда двукРАКА свиня, отколкото да я накараш да проумее, че не огледалото е виновно за това, че е човек, който се е усвинил – без значение дали: „законно”, „цивилизовано”, „демократично”... или „добронамерено”.

Гениалното решение на ВЕнериЧНИЯ проблем на Властта (Как да направим от „кривите огледала на фактите” – „вълшЕБНИ огледала на Вярата в БАНдитсКАТА ни Истина/КрАСотА”? ) и през ХХІв. обслужва: МАФИотИТЕ на „демоНкрацията”, перВЕрЗНИциТЕ на Темида, пОЧИтателиТЕ на Абсурда... и своДНИциТЕ на (ЛИ)ЦЕНЗ(урат)А – колкото и сбъркан или перВЕРзЕН да е този ЛИЦЕнз.

ГЕНИалнИТЕ” и „БОжеСтвенИ” решения на Властта никога не обслужват милионите жертви на властимеещите, на които законът ВЕЛИКОдушно и ДЕМО(Н)кратИчНО им е дал ВЕЛИКОмъченичското право/свобода сами да избират „ПаЛАЧите си”.

Доказателство за престъпленита на МОНОменталната свобода в Уталитарната ТИраНиЯ е „Статуя на Свободата” – която е надгРОБният камък на „сВОбодаТА” да не си зависим/закрепостен (религиозно, юридически, финансово...) от Свободиите на Овластени Тирани и Психопати, и която не е СТАтуЯТА в манХАтъН защото името й е Темида – „МА(гистратурата)ДАМ” на най-големият и световен БАРдак на правото и Свободата безнаказано да се проституира със: заКОНи, иСтИНА... и спРавЕДливосттА – ЮриДическАТА пРавЕД/НОС/Т („ТЕСТвеност” и „ДЕВ(А)ственост”) на МАГистрА(Т/Д)СКАТА Непорочност, в която Непорочността е МАГИСТРАЛнА (НА) КорУпЦИЯ, а МагистрАДСКА е енигма на: Магията и Маг(ар)ията на МАГовете/Магьсниците/Вещиците и ВЕЩарИТЕ на юридическото Стадо/Страдание/Ад.

По дрЕВнА (библейската „Ева” е метафора на ЕВАнгелизма, дЕВА(Д(яволската)ЕВА), Дева Ма(р/ф)ия... и дРЕВНОСТТА) и по САтаниНскА (лукава/коварна/(з)ВЕРОломна) ТРадИЦия, палачите на човечеството най-чес(Н)то са неговите „духовни/национални/политически...”: водачи”, „идоли”, „КУ-КУмири... и „елит” – облечен в: рАСА, МАНтИИ... и ТО(я)ГИ.

В ЕлитаРизмА на Вярата (Формализма/Егоизма/Монархизма/Фанатизма...), всеки „елит” е (сат)Елит на овластеното Невежество криещ кратуната „Си” с: корони, перуки, качулки... и лаврови венци на „О,БЕДИ!нители”, „реформаТОРи”... и „спаСИтеЛИ” на религиозните и безпросветни ТЪлПИ – слепците/евнуси на Разума за инваЛИД(ЕР)ИТЕ на Формализма/Вярата/Закона/Системата. Именно ЦЕнностНАТА СисТЕ(М/Н)А/„Стената на П(а)лача” ИЗгРАЖДА Властта (ПИРАмидата/Йерархията) на Егоизма, и наРОДА – законен слуга на вярвания/ЮрИДИческиЗакОНИ, които го преВРЪЩАТ в ЗОМБИ. Веднъж погребан в масовият гРОБ на Вярата, човекът бива изро(в/д)ен в безмозъчен робОТ/(на) Властта/ЗакОНА на Здрача (ментален, юридически, правосъден, духовен, финансов, културен, медиен, социален, политически...) – ЗадоволяващОбщоприетотоМалоумие(на)БезкритичнатаИдиотщина/Истина/Идоломания/Идоломафия.... и Идолофрения.

Проблемът на всяка Власт е, че дори в най-мрачните Средновековия на исТИНИ/ЮриДИчески ЗакОНИ/Бокори, и в най-дълбоките ПЕЩ(ерни)ЕРИ на ДЕМО(Н)крации (Клептокрация, Плутокрация, Партокрация, Блатокрация, Катилокрация... и Дебилокрация), освен прилепи-вамПИРи на ИстиНАТА, има и „бели лястоВИЦи” на разумните алтернативи на УМОпоБЪРКАНИТЕ (вамПИРСКИ и келе(ш)ПИРСКИ) реЛИГИи на ИстиНАТА.

В ниските ментални нива какВОТо е „чОвешКОТО”, „белите ластоВИЦи” не са симВОЛ на скопеният (с/от наДЕжДИ) Ум. Те са разУМНИ решения на пресТЪПнИТЕ практики/уСтАНОВЕности/закоСТЕНелостИ, с/от които се огРАЖДА всяка религия на (з)Вяра в Някого или в Нещо.

Звяр(а), който има безброй превъплаЩЕНИЯ и всички „Те(зиси/стиси/мерути)” трябва да бъдат задоВОЛЯвани от (у)слугите/поКлОННИЦИТЕ/ПОДАниците на Звярата.

Звяр(а), чиято същност е ДЕМОНична, и затова освен „ТИРАНична” и пазарно „жеСТОКА”, може да бъде и всяка друга – включително „пРавОВа” и „ДЕМОкратичНа”.

Звяр(а), който всички търсят кам където със сигурност го няма – страхувайки се да влязат в барЛОГ(ИК)АТА му на собствените си: мании, мафии, невежества, страхове... и „грехове/умове”.

За да не бъде разкрит/деМАСКИРАН Демонизмът на (з)ВЯРАта/„Бялата магия на Черното братство/ПИРатство”, всяко Средновековие на Невежество и Истина/Вяра си има своя ЦЕНЗ(„ура!”), който никога не надхвърля умственият (ли)ценз на интЕРЕСът – гриМИРАн като Идеал на ИстиНАТА (реЛИГИозният бог/народ/племе...идеал/каниБАЛ).

В нисшите ментални нива на човешките КУ(ку)МИРи, Идоли и ИДЕалИ/каниБАЛИ, „Истината” е (универсално и ПОлиВАЛЕнтНО) Магаре, а Идеалът (утилизираният Идол–КАН(он)И(чен)(„умствен”)БАЛ) е менталната КАруЦА на всички Църкви (тЕисТИЧНИ, парТИйНИ, политически, ЮриДИчески, КУЛТурни, ФИНансовИ, МЕДийНИ...) – зачепена/БАЛирана/ВАЛирана с члена (юридическият заКОН/МОРал) или с „чепа” на ЦЕНЗ(урат)А на КорУпЦионен/КОрумПИРАЩ религиозен КанОН/ТАБУ(лация)/Догма.

В ДОГМАТизмА на всяка зВЯРА, нейният ментален (ли)ЦЕНЗ/Бал/Вал е ЦЕНЗуратА на МЕНТАлнаТА ТАБУлация(ТА), която отмества/подменя Фокуса/АКценТА от престъпленията на Властта/Вярата/Върха на ПИРАмидата – върху „престъпленията” на нейната основа – слугите на всяка ПИРАмида/Власт/зВЯРА.

В ДОГМАТизмА на Божественият ред („Царството Божие”) никой не говори за престъпленията на Царете/(а)Папите на „Божествеността”, защото те се подМЕНЯТ и табулират към Бог (Висшият Разум) – а според църковната догма, Бог (априори) има право БЕЗ(Д)НАказано да върши пресТЪПления, защото Вината/Тъпотията за тях се табулира/подМЕНЯ като „спраВЕДлИвост” („справедливо наКАЗАНИЕ”).

Видян отвъд гРАНИциТЕ на коВ(А/Я)РНИЯТ лиЦЕНЗ на религиозния Ортодокс, Религиозният Бог е: тъпо, ревниво, слабоумно, отмъстително, коварно, кръвожадно... и ИДИОТско ЧУДОвище – СЪзДадено по човешки образ и подобие за да служи на Религиите/Църквите, и на Властта им над вярващите Идиоти, неспособни да Видят, че Бог (Висшият Разум) е Невъзможен за Невежеството на Попщината – менталната КарУЦА на разУМА, и КА(ру)ЦАТА за безумието на „тУрШИениТЕ зелки” – наТЪПканИ/НАТОварени в Църковната КАруЦА/БЕзДнА/клАДА на „Светите й Писания/Изтезания... и „А(нти)ТЕрорИЗМИ”.

Когато менталните КАруЦИ („хРОМИТЕ”, „ГОЛИ(А)Те”... и „БОСите”), бъдат облечени/тЪпицирани във Власт, те се превръщат в „Елит”-ни КАР(е/А)ТИ – за Егоизма/каниБАЛизмА на каруЦАРСТВОТО Си”, и в национални КатаФАЛки за слугите на „(ри)Царството Божие”, които от хилядолетия зВЕРОломно („цивилизовано” и „свято”) са впрегнати в лиЦЕНЗИраните КАР(е/А)ТИ на Вярата в Някого или в Нещо – по Законът/Здрачът на религиозната и политическа Джунгла.

 

5. МетаМОРфози на МЕТАмафи(оз)ите –

(у)Част V. „СЪДба – или как от „мухата на успехите” на Властта се прави пропаГАнДЕН Слон, а от СЛОонъТ на Престъпленията й – „правосъдна муха””

Математиката е точна наука, за разлика от Религиите – най-перВЕРзНАТА и пресТЪПнА от които е Политиката – мощно, ТОТАЛитарНО и перВЕРзНО прилагаща Аксиомата на Попщината: Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря! Тази аксиома е повече от логична, понеже обслужва интЕРЕСИТЕ/Маниите на един Деспотичен и ТОТАЛитарЕН/глоБАЛЕН свят на Власт, исТИНИ и престъПЛЕНия; на Поквара и Лицемерие; на Умопомрачение и ПсихоПАТиЯ/„Страдалчество”. Това е светът на Олигархизма/„Царството Божие” и на неговите пСихОПатИ/„з(н/л)атни ПАТИЛА(нци)” – „риЦАРи (на: „ИстиНАТА”(Магията на МАГарИЯТА), „спаСенИеТО”, полиТИКАта...) „талиБАНИ(ЧАкР/ИТЕ)” (на: закона, справедливостта, покварата...)... и „МУджеХИдини” (на: МОРАла... и ПАР(ти)ИТЕ, с които всеки МОРал се произвежда – за да се ТЪрГУВА и ПрОСТИтуира с него).

Ако две прави са поотделно успоредни на трета, то те са успоредни помежду си, а когато „ПАР(ти)ИТЕ правят чоВЕКА” а той прави: „ДЪРжаВАТА”, ,демокрацията”... и „инфлацията”, това доказва, че парите правят държавата, демокрацията... и тяхната „инфлация” в ТЕрорИЗЪМ (ДЪРжаВЕН, реЛИГИозен, ФИНансов, ПАРтИен, поЛИтиЧЕ(Н)ски, КУЛТурен, МЕДиЕН...).

ТЕроИЗМЪТ на ТерОРЪТ на Парите – е Тероризмът на зВярата в тях – като единственият реален Бог и като Панацея/(ПЪНацея) за решаване уравненията на проблемите/бедите/злините..., които финансовият бог и неговите жреци/сводници/палачи... проИЗВЕЖДАТ в ЧУДОвищни маЩАБи – в служба на креТЕнИЗМА (Крепостничеството на Теизма/Религиите/Вярата) и на Егоизма „Си” (ДОминусът на Аз-ът) – ПРАВОславната Мека на МЕрКАнтилната божественост на овластеното „свЯТО” и пресТЪПнО Невежество.

ТЕроИЗМЪТ на ТерОРЪТ на ПАР(ти)ИТЕ (религиозни, финансови, икономически, културни, национални, класови, расови...) – е ТЕрорИЗМЪТ на региозната/политическа сисТЕМА/Олигофрения, в които всеки „партиен лидер”/КУ(ку)МИР се опитва да докаже, че „неговите крака миришат най-божествено”, и затова кРАКАта на опонентите „Му” трябва да се отрежат – като правило – от към главата.

ТЕроИЗМЪТ на ТерОРЪТ на „поПАРИТЕ” (преВРАТИ, кланета, войни, драми, национални... и хуманитарни катастрофи) е ТЕрорИЗМЪТ на полиТИ/КАНСТВОТО на лидероМАНИИ, раждащи полиИНТРИГАНТСТВОТО на лидероМАФИИ, в които „най-божествено миришещите крака” сТЪПкалИ/надроБИЛИ принципите за „върховенство на закона/разумът” и за „равенство пред закона (за гра(в/б)итацията”), извратено „дРОБЯТ” като Лидерофрения – от името на БОГ(атството) „Си” – като „кАСАпи” на Божествеността (Разумността) и като ЛИдеРИ/коМ/Е)САРИ (полит, евро...) на „социалният” МОдеЛ.

В МОдеЛЪТ на Западна(ла)та (паЗАРна/поЗОРна) деМО(Л)крация, всичко е стока, с която МОРално/законно се търгува по Законите на Спекулата и Дефицита – гаРАНтиращИ МАКСИМАлна Печалба (финансова, йерархична... и религиозна).

Когато пеЧАлбаРството/интЕРЕСЪТ е поставен в услуга на Хищничеството, Алчността и Конкуренцията („Светата Троица” на Невежеството и Пазара/поЗОРÀ), се СЪзДава „СТИМУЛИрана среда” за появата на Мегахищничество („Изяш или ще бъдеш изяден” като „По-големият хищник изяжда по-малкия”) – СЪзДаващо „СИМУЛИраната сРЕДА” на МЕГАсвятостта, в която логично се случва и законно се прикрива и практикува всяко Мегахищничество.

В алгоРИТЪМА на Симулациите на „Святост/Непогрешимост/Елитарност/Божественост” има най-малко Пет фундаМЕНТАЛНИ проблема/дЕФЕКТА, с КОЛОСални поСЛЕДствИя.

1. Симулациите са ИНвалидни и ВреМЕН(Е)НИ решения на уравненията/проблемите, които „РЕшаВАТ”. Симулацията на разум не те прави разумен, симулацията на честност не те прави честен, симулацията на морал не прави морален... и симулацията на доброта не те прави добър. Симулацията е поза, която те прави Позьор на Разума/Закона/МОРАла... и негов поЗ(ь)ОР/МАРГИНал.

2. Когато човек симулира/лъже/заблуждава/манипулира – той не заблуждава/решава противоРЕЧИЕТО/пРОБлемА а само го задълбочава и отлага във времето/бремето, като първо симулира/лъже/заблуждава/манипулира себе си, и след това само по-глупавите/невежите/забЛУДенИТЕ от себе си.

Универсалното средство на Властта да решава проблемите на пресТЪП(лен/ОТ)ИЯТА „Си” („Няма човек – няма проблем”), доказва че проблемите на обществото и човечеството немогат да бъдат решени извън властта защото те са вътре в нея – те са Проклятието на Властта/Змея/Халата/Ламята неспособна да Види и проУМЕЕ, че на МястОТО на всяка отсечена змейска глава изниква нова змейска глава – а не човешка, или глАВАта на Бог. Дори змейската глава да бъде заровена в Пустинните пясъци на Вярата/реЛИГИиТЕ или завряна в заДНИкът на юридическият КОРАН/КОРЕН/КЪР, тя си остава окичена с лаври Кратуна на Невежеството и ШАМАНдура на Мегахищничеството.

3. В социалните общества (пчели, мравки...) симулацията на егоизма като социалност е Абсурд/Лудост, която облечена във власт (в човешките общества) се превръща в пресТЪПнА луДОСт – неминуемо/логично/закономерно ВодЕЩА до уНИЩОжаванеТО на „полуделият СОЦИ(ален)УМ”.

4. Проблемът на дЕФЕКТА на ЛудОСТТА(ТОяГАТА – религиозна, юридическа, политическа, финансова, медийна...) се крие в нейната Безкритичност/зВяра/Фанатизъм – в които лудият/умопоБЪРКАНИЯТ приема за истина/обективност, субективната ИНформация постъпваща от (фут)БОЛНИЯТ му ум/разсъдък/МОРал – нарушил/изолирал/ФАУ(Л/СТ)лирал/цензурирал/цинирал както достъпа на инФОРМацИя, така също нейната интерпретация/превод и дискретна приложимост (Тук и Сега).

5. пРОБлемЪТ на дЕФЕКТА на МОРАлната ЦЕНзурА (МОРкова – завързан на всяка упопоБЪРКАНА ТОяГА) е в нейното Невежество/глуПОСТ/Ментална кастрация, осъществена в името на интЕРЕСА, който винаги е Егоистичен и затова се СЪзДава в интЕРЕС на Мегахищниците, но се РЕшаВА за сметка на техните Жертви (поклонници, симпатизанти... опоненти).

В (с)„цено(образуването/обрязването)”/цензурирането/лиЦЕНЗ(УР)ИРАНЕТО на Мегасвятостта на Западна(ла)та демокрация, Мегахищничеството на: Религии, Правосъдие, Политика... и Медии, симулиращи Мегасвятостта на „Спасението”, Справедливостта, Информацията, „АНТИ”(Комунизма/Тероризма)... и „”Х”уманизма” на Западналата ценностна система, съзДАВАТ Вампиризмът на интЕРЕСЪТ и Канибализмът на Конкуренцията като ОСНОВнИ двигатели на социалните и криминалните процеси/абсцеси на Съвременият „цивилизован” и „правов” свят – Демократичната Джунгла, за „глинените крака” на КОлоСИТЕ на КорУпЦИЯ/Мегахищничество – най-свирепото и най-перфеидно, от които е това на Западна(ла)та (ПАЗАРна.../По-ЗОРна...) деМОЛкрация.

Като Пазар (на: Корупция/Закони, Илюзии/Обещания, исТИНИ, ЦЕНностИ, добРОДетели, ЛИЦЕмерие... и „Голямото Плюскане”на Святостта), и като По-ЗОР (на Разума... и „Голямото Осиране” на КОлоСИТЕ на ДАЛАверата „Святост”), човечеството се управлява от Симуланти на „Елит”/„Светци”, които в „откриването на топлата вода” на Абсурдите не правят разлика между Демокрация/„маТЕМАТИЧНА дроб” и Клептокрация/„свински дРОБ”.

В съвременното (уталитарно/тоталитарно/„цивилизовано”) Робовладелство, робовладелците на Вярата/Невежеството/Тълпата... се обявяват и практикуват като „Спасители” – на: „Закона”, „Нацията”, „Демокрацията”... и „Човечеството” – ритуални МИРажи на Попщината/Илюзионизма и виртуални стоки от МОЛ-а на Мегахищническият Илюзионизъм/Попщина.

От хилядолетия вярващите (както в сВОяТА, така и в чуждата пРавЕДНОСТ/божественост/Святост) са Простаците/Маговете/Каруцарите... на ИстиНАТА/зВЯРА и Магаретата на вярната МаГарИЯ/Религия – съБИТИЕ на Умопомрачението/маГЬОс(Н)ичество, което е по-малкият проблем на човечеството. По-големият е, че произВОДИТЕЛИТЕ на вярвания са облечени в МАГарИЯ/Власт невежи ДЪЛГОушкоВЦИ и умопо(С)БЪРКАНИ Фанатици/Фашисти/Мегахищнициментално „импотентни/кастрирани” ПАПагалИ на „Свети пиСАНия” (Закони, Канони, Кодекси, „Библия”, „Коран”, „Упанишади”...) – опитващи се чрез реЛИГИи/МАНИ(И)пулации и чрез Църкви/Терор да наложат ИстиНАТА („Магията” и Магарията) „Си” на всички останали – слуги и жертви на ИстиНАТА, и на (з)ВЯРАта в Святостта на Мегахищничеството и САтаНизмА.

От всички ТИРАНозаврИ/Дракони/Халли... на зВярата”, СЛОнъТ/ЛА(комията)МЯТА на Престъпленията/Фашизмът на Западна(ла)та Демокрация е: най-голЯМАТА, най-перВЕРзНАТА... и най-изВЕСТнА Цигания/Психопатия/Халла-Аллах в човешката исТОРИЯ, в която демократ(ц)ите/демоСВЕТЦИТЕ влизат във Властта като – национална „инВЕСТИция” на партийни пръдлета(чàкали), пребивават в нея като национална „трАДиция” на политически посерковци(лами) и я напускат като глоБАЛна КУЛТура на ментални лайнари(ТИРАНо-заврИ) – оставили зад гъ...рбовете си Планини от КУЛТ(у/о)рно наследство.

Генезисът в Култ(Т)УРИЗМЪТ на Фашизма (ТИРАНОзавърът/„СЛОнъТ” на Престъпленията на Властта/Аллах), се заДАВА от ГЕНиИТЕ/КОР(Е/А)НИТЕ на Невежеството/Хищничеството и на Вярата/Алчността – чрез религиозните КАлМИтети/КОМИтеТИ/оБщЕСтвА на ментални идиоти/джуджета – СКрИТИ зад увеличителните думи на религиозни реКлАМИ/сПИСАНИЯ и зад мегауВЕЛИЧИтелнитЕ стъкла на „цеРЕмониАЛЕН” и МЕДиЕН П(ом)иАр.

В кибернетиката „слот” е част от конектор (уСТРОЙство за връзка), а в авиацията – интервал от време за излитане на самолети.

В УСТАноВенАта „социална практика/тактика” на слабоумни вярвания и О,БОЖЕ!ствена КорУпЦИЯ – „слот” е Авгиев о(т)бор (КОНЕкТОР), в който ролята на „коне” (заКОНЕН елит) се изпълнява от: ментални кранти, религиозни мулета, юридически магарета... и културни катъри.

В реЛИГИозната ТЕО(рито)РИЯ/СтРАТЕГИЯ на Властта/(Цар Авгий), ролята на самолети (в „аВИаЦиятА” на „Авгиевият о(т)бор”/КОШер) се изпълнява от „пчели” без „чела” („мухи лайнарки” на МЕДийНИ, реКлАМнИ... и ЮриДИчески ТОАЛЕТнИ), чийто крайни дестиНАЦИИ са празните глави на вярващите – иЗЛИтаНИята и КАЦАнияТА, в които се заДАВАТ чрез социалното и епохално Невежество/ПРЕДразсъдък – чиито слотове са „ОБЩОприетоТО” с: МОРал, КУЛТуризъм, слабоумни реЛИГИозни иКОНи... и умопоБЪРКАНИ ЮриДИчески заКОНи/ПРИМАдони.

Именно липсата на чело в „пЧЕЛАТА на Властта (МОХАмед)” й пречи да Види „Анамнезата на Тиранията” – „СЛОнъТ на собствените й ЧУДОвищни пресТЪПленИя/„Успехи”, който ПРАВОсъдно реФОРМИРА в Мухата „ЦЕЦЕ” – ЦЕната на демоНкраНтичното ЦЕломъдрие на националната Сънна БОлеСт, от която човечеството свято и СТИМУЛирано БолЕДувА, и чрез която умопоБЪРКАНО и СИМУЛирано КОЛЕДувА рАжДАнето на „Спасителят от Мегахищничеството” – вече повече от шест хилядолетия.

 

6. САМОЗадоволяВАНЕТО на вЛАСТТА – религиозният НАрЦИсиЗЪМ и политически еКсхИБИЦИОНИЗЪМ, на МОРАлната МАСтурбация –

(у)Част VІ. „Защо вместо да търКАЛЯТ „философският камък” на Сизиф, грешниците го връзват на шията си, праведниците – на комШИЯТА, а светците – на топките ни?”

От хилЯДолетия в „МАСовостта” има прекалено малко Сова (Знания и разУМ) и преКАЛЕНО много ФИНансово-МЕДиЕН ПиАр и пропаГАнДЕН ексхибиционизъм – ерго („сВИНскА”) МАС (МАСмедии, МАСкировка, МАСажиране... и МАСтурбация.)

Гласът народен” никога не е бил „Гласът Божи” и никога няма да стане – най-малко по Пет („Свети ПЕТ(ър)”) ПрИчиНи, КОДирАни в „Светът на ПЕТър” – „каМЪКА” и „Скалàта” – Скàла/Скалар/Стандарт/НОРМАлаТА на „„Х”РАМ-а Божи”:

1. Равенството между Народ (уталитарна тълпа) и Бог (Висшият Разум) е циничен и богохулствен предРАЗСЪДЪК, чиято глупост се доказва от Западна(ла)та демокрация.

Народът САМ/МАС едновременно е МАСова жертва на Илюзии и МАСов ПА(п)ЛАЧ на Реалност/себе си. Той е като МУХлясАло жито в НОеВИЯТ КОвЧег на Вярата/Вината.

Ако смелиш едно житно зърно, от него неможеш да замесиш хляб – нужни са стотици зърна за „практика/брашно”, от което да се за(м/в)еси дори малко хлебче – на „х”РАНА-та, с която да се НАхРАНИШ. униКАЛНОТО в „народният хляб/вина” е, че когато той горчи или отравя – „зърната” не търсят вината в себе си, а в „хлебаря”/модела и във фурната/системата, в която се е пекъл.

Народът е „ПСИХОпа(т/д)” – ПСИХОпатология на Невежеството и ПСИХОпатологика на Религиозната психоПАТиЯ. Той е жесток тиРАНИн и умопоБЪРКАНО оправдание за благоРОДНАТА си ТИраНиЯ, която приписва на „врагове” (на: зВЯРАта, ИстиНАТА.. и наРОДА)... и на Сатаната.

Народът е пермаНЕнТНИ РидАНИя за окаяната си участ/СЪДба на стАДо и гЛУ(т/Д)ница, които сам си причинява в търсенето на „ИзгуБЕНИЯТ (к)РАЙ”.

наРОДЪТ е гНОЙ – глас в пусТИНЯТА на Разума, който строи Ковчези/Кочини за Разума (Бог) и КАТЕДРалИ за Безумието (Институционализма/Проституционализма/Фашизма ) на зВЯРАта. (pus – лат. гной)

2. Народът/Тълпата е Невеж, Безпросветен... и Слабоумен – по обективни и по религиозни причини.

Бог е Висш Разум, чието ПОСТИгане включва отрицание (пости) на дипломираното и хабилитирано Невежество, практикувано и през ХХІв. чрез: Фаетонизмът на научни (КА)ТИтЛИ и религиозни (само)звания/дебили, чрез АКАдемично високомерие, чрез менТОРство (снисхОДИТелна нАДменност)... и чрез реЛИГИозни П(р)ОСТИ (ПрОСТЕНЕ чрез реЛИГИозна: ПрОСТИтуция, ПРОстащина, ПРО(ЦЕ)СИЯ и ПрОСтоТиЯ).

3. Народът е Резон/Причина на Невежеството – РЕЗОНатор на исТИНИ (тяхното Бла(т/г)о/Блатоденствие и (С)ТРЕСавище), мулти(мутри)пликаТОР на ПрОРОЦИ и техен слабоумен ГОСПОДар и сЛУГА.

Бог (Висшият Разум) е Мистерия/Феномен на Разума – Прилагателност на: Знания, Практики, Разумност, Дискретност и Конкретност.

4. Народът е Революция на Невежеството, която практикува дори Божественият Разум като: Глупост, Идиотизъм, Фашизъм, Терор... и Абсурд.

Бог (Вишият Разум) е Еволюция на Феномените, в която дори ТЕрорИЗМЪТ на Идиотизма, Кретенизма, Фашизма (религиозен, юридически, финансов, политически, културен, медиен...)... и ГЛОБАлизма, имат сМИСЪЛ, Място и Роля.

5. „Гласът на народа” е жуженето на „мухите” (на: безпаметност, надежди... и обещания) и бръмченето на „бръмбарите” (на: страхове, КОШмАРИ... и религиозни (СПЕЦ)служби”), в изпразнената му от ВЯРвАния глава/КрАТУНа – Единственият хРАМ БОЖИ, който религии и Църкви са преВЪРНАЛИ в религиозен Битак/БАРдак за Невежество, в „Авгиев обор(от) на ИстиНАТА„ и в К(р)атуна на: юридически Цигании, политически РОМантизъм... и ПРАВосъдЕН анахронизъм/анархизъм/онанизъм... – Светилище на перВЕРзИи и гЛАМАвщина..

Изгонвайки „търговците на вярата” от „ума/„главата” на вярващия” („Х”рама Божи)), „Синът Човешки” Иисус върши първата крачка в дългия и трънлив път към „Синът Божи” Христос („Х”РИСТОматия(на)Съмнението) – крачка, която Попщината практикува като „храчка” към Бог (Висшият Разум) – о(т)писвайки Феноменът „Иисус”, като исТОРичеса личност – „Младенецът от НАй-ЗАзадниятРЕ(Т)Д на СЪМНЕНИЕТО”. съМНЕНИЕ в РАЗУМносттА на ПАПАгалските Попски исТИНИ и в Алчността/Меркантилността/Похотливостта/надМЕНността... на религиозната Власт – пресТЪПнАТА емаНАЦИЯ на мерКАнТИЛНАТА ПАПАгалщина.

За да задоволява слабоумната си Себедостатъчност, и за да задъл(г)бо(р)чава/фиНАнСИРА извратения си НАрЦИсиЗЪМ, Религията/Сатанизмът е приела безброй лица (физически, юридически...) и фор(у)ми на присъствие в Битието на Невежеството и Вярата (в Някого или в Нещо). Едно от тези „юридическите лица” на Религиозният Фашизъм/Нацизъм е „грехът” (з)ВЕРОломно превърнат в „сРАМ” и (же)„стоКА”(РМА), с която всеки се РА(зя)ЖДА на този свят, и за която плаща (с пари, унижения, страдания... и живота си) на Църквата – покосен/отровен от глупостта да отКУПИ греховете си и да подКУПИ „чиноВнИНИТЕ/винОВниЦИТЕ/винАРКИТЕ” на „Доброто” – вменили му ПОДКУПНИЧЕСТВОТО/КорУпЦИЯта като „праВИЛНИЯТ канОниЧЕН тен” на креТЕНтенско реЛИГИозно УсЛОВие (УмопобърканЛОВ) да не попадне в Ада – купувайки си БИлеТ за Рая.

Църковните индулГЕНцИИ на Лукавството в „Пазарната иКОноМикА на Греха”, са първите без„ценни книжа” на Покварата (Спекулата и Лихварството) – съзДАДЕНИ много преди появата на Стоковите, Финансовите и Политическите БОрСИ, търгуващи с: алчност, „прогнози”, обещания, лъжи, изкуствено създаван „дефицит”, „държавни обЛИГацИи”... и без”ценни книжа”, обслужващи Индустрията на ПОкваРАта и Скотобойната/Стокобойната на Капиталът – преВЪРНАЛИ човека – от „религиозна маймуна” в „индустриално и политическо говедо” – суроВИНА за Религията на Парите (които „правят човека”) и за КАниБАЛИЗМЪТ (И) на този чоВЕК, който неможе да проумее Слепотата и Глупостта на Предразсъдъците си, за да прекъсне пъпната си връв с: Невежеството, Егоизма, Расизма... и ПсихопАТиЯта на Вярата, че априори е ГОСПОДар или сЛУГА на Някого и/или на Нещо.

Божиите ръце” са в глАВА-та/УМ-ът на всеки чоВЕК, но от Тях ВяРАТА не амПУТИРА само „Божият пРЪСТ”, който при повечето хора е... „среден”/статистически/мъченически, и затова с него се сочи „Верният път” към Ада на Невежеството, Егоизма и Вярата, като се отКЛЮЧвА Религиозността/„Кутията на Пандора” (ПЪНдора) – „В(я)РАТАТА на религиозният ПЪН-шуй на Дървото на Знанието, отРЕЧЕНО/отсечено с БАДвИТЕ на Попщината за клАДите на Църквите.

Невежеството е химиКАЛ на Вярата, от която е съзДАДЕН АДАм и ЕВАнгелизма – „прогонени” от Рая не защото са вкусили от „забраненият плод на Знанието”, а защото се самозадоволявали с исТИНИ – хранейки се като свине с Ментални ПОМИ(сл)И, и въргаляйки се самоДОВОЛНО в Блатото на рЕЛИгиозностТА – заБЪрКАНА от псевдоелитарното и самозвано Невежество на ШАРЛАТАНИята и шарлаТИТАНИЯТА на ШарлаТИРАНИЯТА.

За религиозното невежество на ЮДАизма(мата)/Запада, Змията е символ на „греха” – още не опознал Мисията на Мъдростта („Раздвоеният Език/Слово/Знание...) и не владеещ/практикуващ Месията на Божествеността – „Ходенето по (пре)ВОДА”.

В (К)АЛхимията на Вярата има прекалено малко Знание за „Х”иМИЯта на Съществуването („Живота” и „Смъртта”), и затова неДОСтига на Знания Трагично, Тиранично, Садистично, Мазохистично... и МЪЧЕНИчЕски се „попълва/замества/подменя...” с иЗЛИшък на: исТИНИ, догми, табута... и фАНаТИЗЪМ.

Когато Религиозният Мазохизъм стане РЕлиКвА и „ЛЕТА”ргия или „спасителен сал” (СоциАЛна норма на поведение) за „Корабокрушенците на Греха”, Религиозният Садизъм може да се прАКТикУВА и като Световен Океан на СатАНАта („ПОтоПЪТ на САтаНизмА”), „спасението” от който е възможно дори в „ковчег” – (погребан жив в Ковчега на самозадоволяващата се Вяра) – „НОеВИЯТ коВчЕ(г/К) на Свято Невежество/Ад и на зВероломно владичество/ГОСПОДство на Църквите – Канибалите, които го проповЯДвАТ на религиозните маймуни, от Дървото на Позата.

Ключът към Очовечаването на религиозната МАЙмуНА се крие в нейната глАВА, и затова „Иисус” се обръща към Своя Отец с „Ава!” – а по ирония на „реЛигиОЗнАТА КрАтуНА” всички „религиозни светци” се изобразяват с „ОРеоЛИ” на „глАВИТЕ”.

Полетът на Мисълта е начинът да отлетиш от Мръсният и Угоен с лъжи и с извращения свят на: Садистичната, Мазохистична, Невежа, Себедостатъчна... и Самозадоволяваща се религиозност – унижила и унищожила Бог (Висшият Разум) „преподавайки” и преПРОДАВАЙКИ Го канОН(АН)ИЧНО и (НЕО)МОРалНО на вярващите идиоти – като ГОСПОДАР на Света – изГрАДЕН по каноните на собственият си (слабоумен, престъпен... и перверзен) човешки образ, и по ЗакОНИТЕ на Мегахищното си (ревниво, алчно... и коварно) себелюбие. ГОСПОДар на стрАДАнията Невежеството – изВРАТЕН по законите/„иконите” на себедостатъчното Попско богоПОДОБИЕ/РАЗПЯТИЕ и екзалТИРАН НАрЦИсиЗЪМ, които са генЕТИЧНИ маркери на Властта и Егоизма.

В Битието на: Невежество, Егоизъм и Вяра, „Иисус трябва да умре” – за да жевее Църквата (Казиното на зВяра).

В съБИТИЕТО на религиозното коВАР(ВАР)ство „Иисус трябва да умре” – за да се „спаси” статуквото на Покварата, която се гради върху църковната догма/стигма за Спасителят на „човечеството” – „Повелителят на Чиповете” от игралните маси на Невежеството, а не от „компютърните платки” на Разума.

В неБИТИЕТО на САтаНизмА „Иисус трябва да умре” – за да „живее” разПЪ(Т)нат върху МЕнТАЛНИЯТ кРЪСТ на „ЖЕлязНАТА ЛогИКА” на ЕВАнгелизма на Сатанизма и Неговият „Свети ПРЕстъпенСТОЛ” (В(р)АТИ(на)К(Л)АНА/Капана) – метафорично описан чрез римския ВОйНИк, който се гаври с разпънатия (Божествен сМИСЪЛ), като вместо вода (енигма на преВОДА) дава на „Сина/Рода Човешки” (отровна) гъба напоена с оцет (развалено вино/вина (мн.ч.) – енигма на „святостта” – вкисната (от престъпленията) на Властта/Вината на Римското право (Юрисдикцията/Юрисфикцията) и ПресТЪПленията/Вината на Ватикана – институЦИ(на)ОНалИЗМА („проституционализма”/ексхибиционизма/онанизма...), основопоЛОЖЕн на: ПАПАгалщина, Лицемерие, Невежество, Коварство, Терор, фАНаТИЗЪМ... и зВЯРА.

Иисус трябва да бъде уБИТ” – за да може и през ХХІ век всички пътища да водят към РИМ (на войните, вините... и ЗАВоЕванияТА), а не към Неговата анаграма на МИР (със Себе Си, и с Всичко в обгръщащият те Космос(т) на Мистериите, от/в който си само „ПРАШинКАТА” на „ДА(вещ се...)ВИД”, с която можеш да п(р)овалиш собственият си ГОЛИАД – на заВЕЩАТА ти ментална ГОЛгОТА, която идиотски си приел за Истина/Идеал – без (от)ЛИЧНО да я провериш като Разпятието/възПРИятиЕТО/сВЕТОусещането/сВЕТОизкривяването и ХОМОизвращаванеТо... на Идиотизма („Покрустовото ложе/лъжа на зВЯРАТА, нейната „летяща” към Ада (Рая на Попщината) ментална КарУЦА и Слабоумен ментален кРЪСТ), върху което рЕлиГиОзни перВЕрЗНИици, МЕНТАлни джуджета и бого(п)омазани ЛИЛИпутИ са те приковали като пресТЪПник/„идиОТ...” на „Р(И/О)Мското* им право” – да са Светци на Невежестото и ГОСПОДАри на Глупостта.

 

* КЛЮЧ(КОД)ови анагРАМи: РИМ-МИР, РОМ-МОР....

 

7. ЗаПАДНА(ЛА)ТА деМОкРация – „бЛУДНИЦАТА на НОСтрАДамус” –

(у)Част VІІ. – „Как от „оловото на пресТЪПнОстТА” се получава „зЛ(а/О)ТО на Властта”

Правителството е като любяща съпруга – обича да носи кожено палто приготвено от кожата на най-любимият й съпруг. Ние си имаме две правителства – национално и Евр(оп)ейско, което не означава само, че ни дерат по две кожи, а че имаме и две тъщи – истински КОошМАр.

Първата тъща се казва Парламент, а втората Европарламент – е гати КУ(Т/Ц)сузА! Едната тъща е К(ар)УЦА и глуха, другата – К(А/У)ЦА и глухоНЯМА!

Националната тъща е голям воДЕ(В/Б)ИЛ на Прехода, а евр(оп)ейската е малка психоПАТ(ка) на РАЯ(та), плуваща в „Одата на Радостта”, че сборът от 27 ВИда/СОрТА БЕЗнадежДНИ евроидиоти е равен на един Връх на Мафията ГЕПИ (Граждани на Евр(оп)ейските Принципи/ПРАВилА за интеГРАЦИЯ).

Щастливото ни СЕМЕйство не се казва „АДАмс” а „ФлИН/СТОуН” – понеже живеем в пещЕРАТА на Евроболшевизма, в който политкоМЕСАРИТЕ бяха заменени с еврокоМЕСАРИ, а върху червените тапети на „Диктатурата на пРОЛетар(г)иЯТА” се ЗАлеПИХА сините тЪпети на Мегатероизма на „АнтиТЕрорИЗМА”.

Другарят Ленин вече няма дУМАта защото неможе да я вземе от Другарят Брюксел, а той не спира да говори за новото ни „СВЕТлО и суРОГАТнО евр(оп)ейско бъдеще” – заменило старото „светло комунистическо бъдеще”, с неговия сбъркан ННТЕРнаЦИоНалИЗЪМ, нямащ понятие от ГЛОБАлизацията.

Евреите пак са прецакани!

Те са СВИкНалИ – пет хиляди години ги лъжат, че са „богоизбран народ”, който неможе да види Очевадното. Във ФОРМАлен/„Физичен”/буквален превод на иврит, Араам е „Баща на ГОЛям наРОД”, а в един от многото неФОРМАЛНИ/МЕТАфизични/МЕТАфорични/РАЗУМНИ преводи „Библия”-та „Авраам” е метафора на Авторитарен Храм (АВторитарен/хРААМ), а БЕЗДетНАТА му (яЛОВа) жена Сарра – е метафора на МЕНТАлнаТА пусТИНЯ (САхаРРА), в която се (с)„ловят”/скитат „богоизбРАНИТЕ идиоти” на рая/буквалничеството/невежеството/фанатизма... и формалИЗМА(МАТА). Нека си бРОДЯТ – рано или късно дори те ще проУМЕЯТ, че са в АДА на Невежеството – като „богоизбрани да бъдат” умо/по-БЪРКАНИ антики, които кретенски (чаргарски/ЧАЛГАрски) скитат в „пусТИНИТЕ” на „БОГОпОМАЗАНОТО/богОизБРАНОТО” си умопоМРА(К)чение – следвайки (а не изследвайки и разследвайки) своя религиозен КУ-КУмир „Моисей” – като енигма на МалОумИя/СЕЙ.

Заченат от Авторитарният хРАМ на Олигархизма (енигма на Олигофренията на АнтичносттаОЛИГОархаизма) и в отРОБАта на ЮриДическАТА ментална пусТИНЯ (Сарра), „Юдейският род” е метафора на евр(оп)ейският наРОД – надхвърлил 500 милиона кратуни (интерНАЦИОНАЛНИ тикви-рекордьорки), от ЕВРОБОСтанаА на Барозу – БАР(дак)(на)Олигофрения/Злодеяния(и)Умопомрачение.

пубЛИЧНАТА практика/СтРАТЕГИЯ на превръщане на Храмовете в Бардаци (пубЛИЧНИ домове) датира от дълбока древност, и в нея Жреците (СЪДържателите, ПЪРВОСВЕ(Т)щениЦИТЕ) предлагали сексуални услуги – реЛИГИозна такТИКа за привличане на ПО-ЧИТатели на божества/БОжественоСттА. Името на СЪДъръжателката на на-големият Храм/Срам превърнат в пубЛИЧЕН дом на МАГИ(Я)стратурата е Темида, предлагаща всякакви сексуални услуги/перВЕРзИи/перВЕРСИИ с над 8.500 юридически закона – Метресите на Справедливостта и Мутресите на Властта – законно създали 10.000 юридически лица „кредитни милионери”, банди/„МУЛТИгруп”-и/Холдинги(криминални, политически, партийни...) с хиляди престъпления, и не на последно място УНИ(кални)пресТЪПнИци с по 30-40 „висящи дела”, които са на свобода за да проДЪЛЖАваТ да вършат престъпления – отвличащи пубЛИЧНИЯТ интерес от (сис)ТЕМАТА за Властта като най-злоВЕЩАТА Организираната преТЪПност, и подменящи акцента за Мегапрестъпленията на Властимеещите.

Авраам” е Феномен, който евреите не познават и затова умопоБЪРКАНО п(р)очитат – глухи за предсКАЗАНИЯТА на НОСтрадамус („Носа за Страданията”) и слепи за страданията на Авторитарният Храм („Стената на П(а)лача”), който похотливостта на Властолюбието превръща в Харем за задоволяване и самозадоволяване на Властимеещите, превърнали в проститутки/бЛУДНИЦИ дори: Вярата, Истината, Надеждата, Сбободата, Закона, Морала, Религията, Демокрацията... и всичко, над което приДОБИЯТ власт.

В Храма/Бардака/Харема/бЛУДНИЦИТЕ на Властта („сРАМа Божи”), всичко изглежда НОРМАлно и ПОРядъчно – и в това е най-ГОЛемИЯТ капан, план и КАПитАН за забЛУДИТЕ на Вярата, останаали слепи за МОРетатА на Порочността на Порядъ(к)чното, и неведоми за (к/х)ораБИТ(И)Е на Перверзиите на НОРМАлното, с които плават в тях.

Евреите си имат един Юда (Искариотски), а само в България живеят 10.000 кредитни Юди ИСКАР(али/маф)ИОТСКИ по тридесет сребърни милиона – от проДАЖБАТА на БЕДнА България, на добрият „О,ПИлАТ!” Понтийски (от гръцки – ЧЕРНО/МОРски → ЧЕРНО/МОРалСКИ). Трябва да си голямо двукрако религиозно говедо/магаре в ОтБОРА на ВИ(Т/П)ЛЕЕМ, за да не Видиш – Кой е „ГОЛемИЯТ наРОД на Авраам” – дали 6-милионният еврейски или 500-милионният евр(оп)ейски?

В бЛУДНИЦАТА на Западна(ла)та Цивилизация, сега стРОИМ Рая(та) за човечеството – „Обетованата земя на Западна(ла)та демоНкрация”. Тя е ПОЛУпусТИНЯ (50% гНОЙ (pus) и 50% свеТИНЯ) и затова е чиста проба ВИ(П/Т)леемски Отбор за ЦарВУЛИТЕ на Святостта и Концлагер на Свобода за техните слуги, да са идиоти и роби на Вярата. В Оборът на ВИПлеем (Всевишните Извращения на Психопатията), ПЪРВОСВЕ(щени/Т)ЦИТЕ на СтРА(М)сбург цивилизовано и ВИП се гаврят с разума и законите, докато ВТОРОСВЕТ(щени/Т)ЦИТЕ демократично правят от нациите „баници с късмети” – на принципа: За мафиотите „БАНИците”, за идиотите – къСМЕТите.

За ТРЕТОСВЕ(щени/Т)ЦИТЕ не се говори пред малки деца – освен в предаванията с оГРАНИЧЕН досТЪП.

Понеже сме хрИСТияНИ и реПУБЛИКАнци, на никой не му пука за законите („Юридическите Корани/Корени/Корони”), а и те отдавна надхвърлиха 8.500бр., така че в ширещите се Аллахома(н/ф)ия на юридическата Законофрения по-важно е, че още не са ни задължили с „юридически Коран” да плащаме и за възДУХА, който „незаконно” (НЕправоМЕРНО и НЕправоВЕРНО) дишаме в „правоСЪДНОТО” ни меДрЕСЕ.

В момента се определят „въздушните квоти и лицензи” на юрисДИКТАТУРАТА – (о/ю)рис(ДИКЦИЯТА/ФИКЦИЯТА), която започва цивилизовано да фъфли/„хвали” и „антитерористично” да ЗАЕКва/„ШИКАЛКавИ” всеки път щом трябва да се произнесе за ТЕрорИЗМА на Властимеещите, и за СВИнщиНИТЕ на Властта и на ЮриДИЧЕСКИТЕ ЗакОНИ на Пороци и Пророци.

Реформите поБЕДИха вече и (в) България. Успешно реформираха надписа над входа на ПАРлАМЕНТА, и сега вМЕСтО: „Съединението прави силата” там пише: „Правете любов – не БАРдаци!”.

Късно сменихме таБЕЛАТА обаче! Политическата любов/ПРОкоБА винаги води до юридически перверСии, и затова голЯМАТА ни Евр(оп)ейска държава е „две в едно” – правосъден Гомор (ГОсподстващМОРал) в държавен Содом (СОциаленДОМ).

Нищо де – пак успешно ще се реФОРМИРАМЕ и в следващите 21 години. Дотогава Раят за човечеството вече ще бъде построен (от неговите най-големи ГрЕшНИцИ на ИстиНАТА и от мерКАнТИЛНИТЕ ФРАнКин(т)щайнОВЦИ на КАниБАЛИЗМА) – за големите нужди на стРОГО СЕКРЕТнИТЕ (СА)ТАйНИ на Западна(ла)та ДЕМОНкрация.

Като юридически ангели, тези пРавЕДНИЦИ на сЛЕПоТАТА не се нуждаят от ангелски бели криле на гърбовете си, понеже са им поникнали МЕДийНИ розови КрИЛЦА на заДНИциТЕ, а с РОГАта на изо(де)билието „Си” не крият липсващото им чело – и само подсурдинка доКАЗВАТ, че „И късите рога на глупостта – имат дълга предИС/ТОРИ/Я”.

И да не е поСМЯЛ някой НОСтрадамус пак да предсКАЖЕ за Мафиотският ни (к)РАЙ:

„Е, да – ама не!”

 

8. Евр(оп)ейският съюз (МОдеЛ) – СИНдРОМЪТ „ФранКИН(Т)щайн” –

(у)Част VІІІ. „Напънала се Мишката и родила Слон.”

В България разказват следният виц:

Пътувал по свои си работи Хитър Петър яхнал магаренцето, и пред него ядосан се поЯВИЛ Дявола. Дръпнал юзди хитрецът, спрял уплашеното магаре... и зачакал неканеният му гост пръв да отвори дУМА защо е дошъл. След като изПИТАТЕЛНО го „изгледал”, Дяволът попитал:

Разбрал Дяволът, че ХИТър Петър пак му се изплъзва, и заложил един от любимите си демократични капани:

ДОСетил се Хитър Петър за клопката, в която го вкарал Дявола и затова ОТ(го)ВОРИЛ изХОД от нея:

 

Една от политическите реКлАМИ сравнява „свободата” със „салама” – колкото по-ГОлЯМ е саламът – толкова по-ПИтателНа е свободата. Затова голямата свобода по ГОЛемИЯТ салам ще я познаете.

Близо два века Свободата без консерванти е като саламът без месо – има ги в изо(ДЕ)БИЛИЕ в търговската мрежа на Западна(ла)та ценностна сисТЕМА на главоЛОМНАТА Велика Културна ЕволюцияГОЛямОТО ТЕМЕрутене на: комунизми, пороци, диктатори... и грехове. В нея Еволюция, ГОЛямОТО изЛИЗАНЕ от Комунизма съвпадна с ГОЛямОТО вЛИЗАНЕ в ГлобаЛИЗмА/Мегакомунизма, и затова то се извърши от Лизачите на Културата да се убива и краде законно, и от Блюдолизците на Еволюцията в близане на чужди Т(райно)И(нфектирани)РАНИ – като световна практика за СЪзДаване на милоСЪрДНИ-тиРАНИ, и като евр(оп)ейска тактика за отглеждане на Светци-Вампири, случващи се в УсЛОВиятА на „ГОЛямАТА райска сВОбоДА”, в която главоЛОМНО плуват лаПнИшаРАНИТЕ/ТЕМЕрутите на ГОЛямОТО ТЕМЕрутене.

Отрицанието на Гламавщината и нарицанието на Конституцията ми дава право „да бъда – или да не бъда” заинтереСОВАн и приТЕСнЕН за бъдещето на: идиотизма, мафията... и правителството, и най-вече финансово приТЕСнЕН от/ЗА Идиотизмът на Мафията в Правителството (Националното и Ев(ро)пейското), чийто Йерихон (ЙЕР(архия)(на)И(звращенията)(на)ХрамаХарем)/Х(раносмилащи)О(лигофренични)Н(ации)), води нескончаеми ВОйНИ с: „БЕДносттА”, „пресТЪПнОстТА”... и тиРАНИТЕ, които съзДАВА – в името на собственото си СъществувАне, Щастие... и (са)РАЙСКО БИТИе.

Сурогатната Свобода на суРОГАТнОТО Щастие да бъдеш идиот управляван от мафиоти, се заквасва от МА(фи)ЯТА/дРОжДите/РОжБИТЕ на слабоУМНОТО Невежество, което ЩАфеТНО се преПОДАВА от поКОЛЕНИЕ на поКУ-КУление – като исТИНИ и трАДиция (МОРална и ЮриДИческа траДИКЦИЯ). Истината – че „салам може са прави и без месо”, и трАДициятА – да ядеш ГОЛемИЯ салам на главоЛОМНАТА Свобода/ДемоНкрация/трАДиция, пълен с консервантите на СВОбоДофрениятА – преВЪРНАТА в мишата/(с)мисловна дупка на Църковните Плъхове на Вярата... и в „Божият гРОБ” на Спасението.

Един от конСЕРвантИте последно поКОЛЕНИЕ на МАСмедиите и МАСилюзионизма е „МАСовата БОЙковизация”, в която генерално се практикува КорУЦИЯ, и генералски се отрича МАфиЯТА на Светлото Ер(оп)ейско бъдеще, с която отдавна е заквасена Святостта („бялата лястоВИЦа”) на Съдебната и Политическа сисТЕМИ – изрусените прилепи-вамПИРи на Прехода към Мегахищничеството на Великата КултУРНА Еволюция.

Следствие от ЕЛИТарНАТА Святост на Мегахищничеството – О,БОЖЕ!ствило Психопатията на Попщина като ФИНАЛ на Клептокрацията (на ТЕМЕрутите), от 7,5 млн. жители на България в нея има поне 8 млн. вида „демоКРА(Д)ЦИи” – и не защото всички имат по една (частна/нЕГОва „Си” демокрация), я някои имат по две или повече, а защото 70% от нацията нямат никаква демокрация и затова си поделят правото да търпят ПРЕстъплеНИЯТА и перВЕРзИиТЕ на Властимеещите – онези 5% от нацията, които „Си” имат по 365 „частни и честни демокрации” – по една за всеки „божи ден” на Сатанинското им ГОСПОДство. В него ПОЛИсветците на Властта и ПОЛИТкоМЕСАРИТЕ на Закона жънат с пропаГАнДНИ КОМбайнИ успехите на Престъпността и чрез пропаГАнДА („отровна реКлАМА”) сеят СЕмеНАТА на „успехите” в „БОрБАта с ПРЕСтъпносттА и Мегахищничеството” – които зВЕРОломно КУЛТивират и ГЛАВОломно олицеТВОРЯваТ.

В очакване Някой да надуе Йерихонските тръби със сигнал „Отбой!” – за начало на „Масовата отБОЙКОвизация (ДЕкретинизация/Антиидотизъм...”, за да не гасне Огънят на Законофренията (на който се грее всяка усВИНинилА се Власт/Рай, и на който „цивилизовано” и „правово” се ПЕЧЕли българската (ю)нация (и човечеството)), Тато Брюксел и ЕВРОдепуТАТОВЦИТЕ ни могат да приемат нов юридически КОРАН, с който ПРАВОверно да поМОЛЯТ „Свинете във Властта/Рая – да не миришат толкова свински!”.

 

9. рекВИЗИт или Реквием за Рая(та)? –

(у)Част ІХ. „Ако ще строите Рай – първо трябва да построите Ада, върху който ще сТЪПИ!”

В Рая разказват следният виц:

По време на среща на върха между Брюксел и Тел Авив за бъдещето на Палестинската държава, ЦРУ направило поредния си любим атентат от името на най-любимата му „Ал Кайда”, и така шефовете на двете деЛЕГАЦИИ се изправили пред Свети Петър за преговори – относно собственото си бъдеще на вечни (са)райски обитатели. Изгледал ги светецът от глава до пети и попитал:

- Кажете защо искате да влезете в Рая?

- Мястото ми в Рая е запазено преди 5.000 години – защото съм евреин, защото законно крадях от милиони и защото избих хиляди араби в името на Бог! – мотивирал се евреинът.

- А моето място в Рая е запазено преди 50.000 години – защото съм ОЛИгофРЕН!”

 

Ако мнозина са разпознали Рая като „Обетованата земя” на Мафията на Вечното Щастие, няма как да не са вИДЕ,ЛИ?, че всеки религиозен Рай е стъпил върху Църковният Ад – саРАЙ на проПАДНАЛИТЕ Ангели на Доброто – от най-доброто правителство, с най-доброто правосъдие, на най-доброто послушничество в най-добрата държава – чрез най-доброто проституиране в най-добрата „борба” със Злото.

В ДРАМА(ли)тургията на САтаНизмА, Диктатурата на Доброто/МОРалЪТ е най-голямото Зло, след Диктатурата на Святостта/ГОСПОДството, чрез които се практикува всяко „добро”/„святост” като се снема/подМЕНЯ гРАНицАТА между „Добро” и „Зло”.

В Идиотският свят на „ЦЪРковНА доброд(Е/А)телност/святост Божествеността на Висшият Разум е извратена от Невежеството и Егоизма до Слабоумно и Психопатично Господство, което се практикува като Мафиотски САтаНизъм/Султанизъм, в който „доброто”/добродетелността” спорд едни (КРИТЕРИи – про”ТЕЗИ” на „робовладелци на ИстиНАТА/Доброто”) е „злото”/злодеяние според други (КРИТЕРИи – „ТЕЗИ” на „робите на ИстиНАТА/Доброто”).

ДОСтатъчно е да се Огледаш за да Видиш, че Божествеността на Висшият Разум е КОЛОСална. От нея ГОСПОДСТВОТО на Вярата/„Доброто” е СЪзДало Религиите (ГОСПОДА/Р(а)ЯТ на Невежеството) и Робството (ГОСПОДАРСТВОТО на Църквите) – КолОСИ с ГлинЕНИ крака и ДърВЕни глАВИ в света на Бащата/Патриарха (Вава [Баба] – тур. Баща) „Баба тоЯГА” – религиозна, юридическа, финансова, медийна....

КЪщаТА/Храма/Харема... на тоЯГАта на Патриархалният Дървен ГОСПОДар, е на „кокоши крака” – приЗНАК на „кокошкарската” му приРОДА, явяваща се „очовечаващ факТОР” спрямо „кокошкарите на престъпността”, но не и спрямо нейните АРхИтектИ и архитектУРНИ шедьоври.

Жезълът на Дървеният ГОСПОД (Баба тоЯГА) е „МЕТлА” – Мета ЖЕ(ланието/да/си)ЗЪЛ („дървено ЖИ(го)ЛО”) и Мега ТОяГА, с която трябва да се измете Патриархалният бандитизъм/Канибализъм на Властта, но вместо това с „ПРАВОсъдната МЕТлА” се ТРУПа ТерОР в Юридическият Авгиев ОтБОР на Темида, като се лети из юридическите „облаци/баРдАЦИ” на правоСЪДНИЯТ ЦИоНИЗЪМ и се ПИкиРА от ВИсиНИТЕ на Магистратската „Святост” – еманация на юридически Фашизъм/Феодализъм, Престъпност и Мегахищничество.

Когато СЪзДаваш „Ключ” („дървено жи(го)ло”/„дървен ГОСПОД”) – за се практикува, той има нужда от „Ключалка” (ужилени ПОКЛОНнИци, които да му се КЛАНят) и от „пубЛИЧЕН дом”, в който да жиВЕЕ и заключва онези, на които слуЖИ(ЛИ) с „дървеното си ЖИгоЛО”. Не случайно всички големи реЛИГИи отричат секса или „бягат от него като Дявол от тамян” – това е най-древното алиби, в което „Крадецът/Фашистът най-силно вика: Дръжте крадеца/Фашиста!”.”

За да се практикува: Фашизмът, Сатанизмът... и Перверзиите като свяТОСТ/МОРал, се въвежда ИНвалидна представа за тяхната приРОДА. Според инВАЛИДНИТЕ предСТАВИ на Властта/Фашизмът – „Фашизъм” не е върховенството на властта („fascis” – ит. [фашис] – сноп пръчици/фашите символ на върховната (магистратска) власт в Римската империя), а е само Фашизмът на Мусолини/„Абсолютната държава на относителните хора” и Националсоциализмът на Хитлер/„Третият Райх – Диктатурата на „висшата раса”” – само две от безБрОЙНИТЕ му СкрИТИ (допълващи се или взаимно отричащи се) Икони/Форм(ул)и/Лица/Практики...

Чрез „слепотата на ума” въВЕДенА чрез „Троянският заКОН” на „ИНвалидността на УСТАноВените представи/предРАЗСЪДЪЦИ, Религиозният Фашизъм, Финансовият Фашизъм, Юридическият/Магистратският Фашизъм, Политическият Фашизъм... и Културният Фашизъм – могат невидимо („с просто око”) да се практикуват като Мегафашизмът на Религията на Западна(ла)та Демокрация – Банкирането на Закони, Святост и Престъпления чрез Политически Културизъм/Кретенизъм... и Канибализъм.

Според УСТАновената и ПРАКТИКуванА религиозна иСТ(И/Е)НА Сатаната/Сатанизмът/Лукавството/Коварството/коВАРВАРСТВОТО е всичко онова, което противоречи на Църковните исТИНИ/ДОгМи/вАВИлони/В(а/я)рварства и В(а/я)рвари – и не е зВЯРАта на фашизоидната ПО(ТО)Пщина – ЛИЦИмерните и коВ(А/Я)РНИ сВЕЩенИЦИ, които „ловят вещици и грехове” за да ги изгарят върху клАДАта на „Светата ИНквизиция/ИНвалидност”. Само чрез ВЕРОломството на зВЯРАта и чрез Невежеството/ИНвалидността/Хромостта/неДЪГЪВостта на вярващите, Сатанизмът на МегаТерОРА може да се практикува и като „АнтиТерОРизъм”, а Сатанизмът на Мегакомунизма като „Антикомунизъм” – в „Мегасвятостта на „Антитероризма” и „Антикомунизма”” – ОСтАНАла в плен на Демонът на Комунизма (commùnis – лат. общ, обществен – обща/обществена религия, обща/обществена валута, обща/обществена идеология, общи/обществени закони, общи/обществени ценности... и обща/обществена ИНвалидност – луДОСт, глупост, пресТЪПност... и слепота).

Според Каноните на МОРалЪТ Перверзии са само отклоненията от ортодоксалното (правоСЛАВНО/правоВЕРНО) и НОРМАлно (най-често сексуално) поВЕДенИе, които изКЛЮЧват ортодоксалното проституиране с правоСЛАВНАТА вяра/религия/църква... и нормално правоВЕРНО убийство/репресия на/над нейните „врагове” (критици, опоненти... и изобличители на Религиите/Ортодокса като Опортюнизъм и Сатанизъм отиващ овъд („пер”) гРАНИциТЕ на вярванията (ПЕР/ВЕРзИи), с което Вярата се извращава/реФОРМИРА в интЕРЕС на производителите на зВярвания (Вяра Прим) и на сводниците на Религии – МАГАзини/БОрСИ за проДАЖБИ/Търговия на: зВЯРА, Страхове, Илюзии... и религиозни ПОЛ(ю/И)ЦИи и индулГЕНцИи.

Чрез заключването/ПОГРЕБването на човешкият ум за/в: обЛИКА, ПЕЩ/ЕРАТА и маЩАБите на перВЕРзНОСТТА, той не е в състояние да я приПОЗНАЕ във Властта/Фашизмът на Релиигиите, и логично става нейна лесна Плячка... и удобна Жертва – попадайки във „вълчият каП(Л)АН” на истИНАТА/Верността, в който Вярно и умопоБЪРКАНО/Всеотдайно/ЖертвоГОтоВНО(хРАНОсМИЛателно) служи на: Вярата, Закона, Мира, Отечеството, Свободата... и Терорът на ДемоНкра(д)циите.

Слепотата, Инвалидността, Смъртта и Възкресението на човешкият ум са описани в „Библия”-та, чрез три от „ЧудЕСаТА” на Иисус, който излекувал/изЦЕЛЯваЛ „ментално СлеПиЯТ” (гЛЕДащ но неВИЖДАЩ) зВЯРВАЩ, като замазал очите му с КАЛ (Категориите на Авторитарната Лидеромафия) и така той започнал да Вижда с Третото Око (съЗНАНИЕТО си), което било „куцо”/ИНвалидно при едни и „заспало”/„умряло” при други в ПЕЩ(ерната)ЕРА(на)Т(еизма)(и)А(гностицизма) на „мъртвият” Ум/„ЛАЗАР/ЕТ” – Храма Божи, който Религиите са превърнали в Божи гробТържище на исТИНИ и Бардак на Святост.

Доказателството за перВЕРзиИТЕ на Религиозният/Теистичният Фашизъм и неговите сВЕЩенИЦИ е Ватикана – най-голямата официално практикувана педофилска ОРГанизацИЯ на Планетата, като само в САЩ има осъдени за педофилия над 600 католически сВЕЩенИЦИ. Само за практикуването на правоСЛАВНАТА си религиозна Гомория (ГОсподстващМОРал) в САЩ, Римо-католическата църква е платила като финансово обезщетение на жертвите на святата си педофилия над $2млрд. – пари дарени/придобити в името на ДОБРОдеТелнОстта.. и Бог (Висшият Разум).

По-отвратителна и по-трагична/пагубна от теистичната Педофилия/Фашизъм е „аТЕИСТИЧНАТА” юридическа Педофилия на правоСЪДНИЯТ Фашизъм, в чиято ОРГанизациИЯ сВЕЩенИЦИТЕ/Правеститите/Първосветците на Закона – БЕЗ(Д)НАказано проституират с факти, кодекси... и човешки съдби, като изнасилват с членовете на юридически закони „малолетни” – лаиците в юридическото право. Тази юридическа Гомория (ГОсподстващМОРал) се практикува „в_името на народа”/самите изнасилени и на СпраВЕдливостТА – Светът на ВИМЕТО на „Народа” („ЗЛатнОТО руно” на ”ЮриДИческото стАДо”), от което БОЗАяТ всички ГОСПОДарИ–„слуги на народа”, докато го „спасяват” – като го мароДЕРствАТ... и изнасилват.

Най-маЩАБНАТА от всички перВЕРзиИ на Дървеният ГОСПОД на Религията в Закона (юридическият МОРал/Святост на Религиозната Джунгла), е Политиката (Демокрацията/ОРГанизацИЯТА на Разврата) – която преВРЪЩА държавата в Содом (СОциаленДОМ), в който проституирането е общоприета и наложена норма на поведение, в което Блудството със: закони, свободи, обещания, справедливост, идеали, нации, класи, раси, семейство, „истини”, ценности, вяра, знания, религии, досиета, СРС-та... и Бог, се счита за МОРално.

Всички човешки МОРали съдържат 99% сАДизъм и 1% мАЗохизъм, който се използва като Алиби за практикуването на Садизмът/Психопатията на Власта. ДОкаЗАтелство е палитрата/спектъра от Овластени Психопати, които уПРАВлЯваТ и през ХХІв. човечеството – скрити зад МАСкИТЕ/„В_ИМЕТО на: Народа, Мира, Свободата, Демокрацията, Закона, Отечеството, Патриотизма... и Бог.

От най-дълбока дРЕВНОСТ Генезисът на: Човечеството, Божествеността и Сатанизмът са кодирани/„заключени” в безброй: ПРИтЧИ(НИ), сКАЗАНИЯ, ЕПО(с/Х)И, „митове/жития”... и леГЕНдИ, но факта, че човешкият ум „(пре)Вода гази – жаден ходи” е доказателство, че „Има нещо гнило в „ДА(Н)ния”” – Данните за Божествеността, с които този ум си служи за да „ходи по (пре)ВОДА” – без да се „улива”/ДАВИ(Демонизма) в нея, като разУМНО/Критично (а не ПАПАгалски) ПРЕвеЖДА инФОРМАЦИЯТА на случващото се в съБИТИЕТО – „Лабиринта на МИноТАвъра”.

Лабиринта на човешкият МИРОглед е ПОСТроен от/за Срама (от Зоофилията със зВяра) на остРОВ (с)КРИТ от Дедал – метафора на ДЕедите(на)(не)ДАЛновидността – менталното късогледство на Формализма и религиозното кривогледство на Невежеството/Кретенизма.

Като заСТРАХовка срещу „Знаещите” (Простаците на ИстиНАТА), този „Лабиринт” е Огледален и пълен с Демони на Съзнанието и Капани на Ума. Снемането на ФОРМАлизма на Простащината става на разЛИЧНИТЕ Ментални Нива – от „НИВАта на Знанието”, които са недостъпни са РАСАта на Невежеството в Религиозният Канибализъм.

Индивидуалният човешки ум (ЕГО-то) присъства в Лабиринта на МИРогледа/РИМогледа/СВЕТОусещането като Мино(т/к)АВЪР – Хибрид на разума получен от СЪВъКУПленИЕТО на Човек (Жена – пасиФЕЯ) с Животно (Бик – Свещен). Именно в това кръвоСМЕШЕНие е и сМИСЪЛът на „Кръвосмешението” и на „Първородният грях” – Два от КАпаНИТЕ за Невежеството, в които остават заключени ЮДАизма и ХристияМството/ислЯМА – и в които от векове се СамозаДАВ(А/Я)Т, Самозадоволяват и Самоизяждат.

Менталните Сита/Капани за овластената Попщина/Простащина/Егофрения метафорично са ОпиСАНИ в Митологията (Методологията на МОДелИ на поведение/жития) като „ГОРДИевиЯТ Възел/Пъзел, който е оглеДАЛен и може да бъде този на САтаНизмА/ГОСПОДарството и/или този на Божествеността/Хармонията.

ОГЛЕДАЛНО(видно)СТТА на Лабиринта на ума, (за една от безбРОЙните му прояви) се посочва в мита за Едип – Цар на (се)ТИВА – КОДиращ предразсъдък/оЗНАЧЕНИЕ на умен и мъдър човек – способен да разреши и най-трудната чужда ГАТанКА (Тази на Свинкса) – но не и собствената си ГАТанКА (Тази на „Свинята”). Узнавайки за Вината си (убиец на Баща си и съпруг на Майка си), Едип се самоослепява, напуска трона и поТЕГЛЯ в изгнание. Зад тази формалистична концепция на човешка Виновност се кодира Убийството на Бог (Висшият Разум) от (Невежеството/Върховенството на) Попщината (Едип) и бракът й с Религиите (Майките) на Църквите (Трона).

Едиповият комплекс” на Религиите е тяхната Вина, за която вместо да се самоослепят и самодетронират от „Светияп ПРЕ(стъпен)СТОЛ” на Лидери/духОВНИ Водачи-Палачи на Човечеството, те „осЛЕПЯваТ/приспиват/зОмБИРАТ” човечеството за собствените си престъпления към Бог и за Сатанинската си СЪщНост/поЗОР.

В „ГОРДИевиЯТ възел/пъзел на Вината/поЗОРА” и изСЛЕДВАЙКИ „червената нишка на Его-то”, чрез модела на Монархията/Едноличната власт се разкрива/декодира предразсъдъка за „Едиповият комплекс”, който не е този описан от Фройд и касаещ Плътската ексуалност на индивида (обекта на желание е единия родител, а другият е препятствие), а по скоро (по близо до „истината”) този описан в Гръцката Митология и касаещ Нагона към Трона – израждащ се в Канибализъм (Зевс поглъща новородените си деца/„ФАлоСИ”, за да не го детронират – което е неизбежно).

Властовият Нагон на Его-то да доМИНИРА много УМело е сКРИТ като Анти(на)гона – в името на Д(ъще/И)РЯТА на Едип и в драматичната й СЪДба, която я свързва/сгодява с ХЕ(ге)МОН – синът на (К/Т)РеОН, наследил Едип на Трона на (мо)ТИВА.

Чрез Огледалността на Фотографското възприятие в Менталният лабиринт на Егото, Позитивизмът (Бог/Бяло/„Добро”) и Негативизмът (Дявол/Черно/„Зло”) са само проекции на ума, зададени от предразсъдъците на общоприетото/МОРАЛното/ИстиНАТА. На всеки имащ елементарни познания по фотография е добре известно, че „черното” в позитива/снимката е „бяло” в негатива, и затова само проБуден и ПроСВЕТЛЕН Ум може да не се ИЗгуБИ/поГУБИ в Лабиринта на „Доброто и Злото” – следвайки „червената нишка” на съБИТИЯТА („Кълбото на АриАДнА” („Арията на Ада”).

ПриРОДАта на „Едиповият комплекс” е съвкупност от фактори (комплекс), които решават уравнението на Егоизма/Его-то – което е Доминусът във всеки (чо)ВЕК на Невежество и зВЯРА. ЕГО-то (индивидуалният човешки ум) е онази „Божествена искра”, която всеки носи в себе си. Стратегията на Его-то/„искрата” е да детронира своя съзДАТЕЛ Бог/„Слънцето” от Трона на ГОСПОДарството, защото е твърде приМИТивно и вярва/„знае”, че Бог (Висшият Разум) има Трон – Блянът на Тиранията и Капанът за Психопатията. Власта/Короната/Трона винаги е била и ще си остане МАГнит за дървени глАВИ, които служат на САтаНАта, като се „БОрЯТ” срещу него – Знание, което е липсващо за святото Невежество на Егоизма.

Едиповият комплекс” на човечеството се практикува като преработката/„реформирането” на „Духовната храна” на „Светите писания” (запо„Веди”, „Библия”, „Коран”, Устави, Кодекси, Закони....) в религиозните екскременти на Религиите (Будизъм, ХристияМство, Ислям, Капитализъм, Монетаризъм, ПарлаМЕНТАризъм, Фашизъм, Атеизъм, Комунизъм, Демокрация... и „АнтиТЕрорИЗЪМ”).

Човечеството се е ОПлЕЛО в реЛИГИи/исТИНИ като „Пате в КАЛчища” – и практикувайки/вярвайки в Монотеизма, съзДАВА безБрОЙ езически Божества (Парите, Лукса, Закона, Пазара, Успеха, Щастието, Любовта, Идеи, Идоли, Кумири, Звезди, Мании, (а/я)мБИЦИи...) за да им служи и умира за тях във Войната между Боговете. Всички Богове СЪзДадени от Егото са неговото Проклятие/Наказание – в представата му за Трона („Царството Божие”), понеже са неговият ОТкРОВЕН АРСЕНал за „Детронирането” на Бог (Висшият Разум) от „трона” Му („Който гРОБ копае – сам пада в нЕГО”).

В слабоумното Битие на исТИНИТЕ/Пророците/Пороците лишено от Знанието, че създаването на слабоумни и егоистични богове, неизбежно води до страДАНИЯ... и до „Война между Боговете”, в която не загиват богове (те само се трансфорМИРат), а загиват/„самоизяждат се” човешки същества – неспособни да проУМЕЯТ Сатанизма на умопо(С)БЪРКАНОТО/Лидерофренично/Егоистично ГОСПОДСТВО, ЕГОизмът е съзДАЛ съВРЕМЕННИЯТ свят, в който живеем като ментално Вегитираме и духовно Оцеляваме, докато цивилизовано Страдаме и законно се Самоизяждаме.

От хилядолетия Невежеството и Канибализмът на Трона/Его-то/Зевс (Върховната власт/Фашизмът), се практикува от всички Религии/Църкви, като Революции (в които „Децата изяждат Родителите си” за да седнат на Трона им), и като „Клане на Младенците” – убийство на новите поКОЛЕНИЯ по-СъВЪРШЕНИ/перфеидни Канибали.

Човешкият ум е собственото му Его и Иго, в което е заключен/заТОЧЕН/изоЛИРан. В опитите си да седне на „Божественият престол” този ум ИЗгРАЖДА Едиповият жилищен комплекс (Лабиринт)” на Църквите на САтаНизмА (Коварството, Срама, Престъпленията, Страданията (Садизма и Мазохизма)... и поЗОРА), поСТРО(Й)ен за Менталните религиозни Вампири на Божественост/Рая и за РелигиОЗнИТЕ Канибали на САтаНизмА/Ада.

Религиозната ос на Покварата „РАЙ-АД”, съзДАВА религиозното човечество като РАЯта на Църковният Ад. В тази Перфеидна/Перфектна Поквара, Чистилището трансформира остта в „Бермудският Тъпоъгълник” на ИНвалидната Логика, в която се губи/погубва Знанието, че всеки Рай на Невежество, Психопатия и Егоизъм, се поСТРОЯВА/НАДстроЯВА върху Адът за Глупците – невежите слуги и религиозните жертви на ГОСПОДстващият Егоизъм/Невежество/Психопатия/МОРал. Именно поради тази причина кРАЯ на всеки умопобъркан, престъпен и „дървен” Рай, започва от кРАЯ на Адът/ПИедеСТАлът, върху който е сТЪПил с „глинените си крака” – като „Статуя на Свободата” да си Психопат (Родоски Колос) облечен в „МАНтИЯТА на ГОСПОДар” – Слабоумният бог/Мегахищник на Вярата, СЪзДАВАЩ саРАЙчета на Религиите/исТИНИТЕ и ЕДЕМите на Църквите/(о)БОРСИ, в които се „живее”/бла(г/т)оденства/бЛУДСТВА... Адски добре.

Едно от Знанията за „Лабиринта на Его-то” и „Капаните на Ума” (Сито за Невежеството и О,Бич! за Егото), се кОДИРА в Мистерията на „Хибрида МИНОтавър”, в която „Х” е неизвестното в уравнението „ХИ(н)БРИД(инг) – „МИНИрането”/КОдиРАНето на тривиалната представа за Хибрида/„Хибридизация”-та (кръстосване на индивиди от разЛИЧНИ видове) с умът/Знанието на „Инбридинг”-а (близкоРОДСТВЕНото размНОЖаване).

Границите за решаването на това уравнение се задават от неговите базови/фундаМЕНТАЛНИ „СКАЛарИ”/Стълби/Нива и от „СКАЛАрите” на Компонентите и Опонентите му. Компонентите на уравнението/мита са ОПИСаните участници в него, а като негови опоненти – е тривиалната представа/предразсъдък за смисъла на съБИТИЕТО.

В съкратен запис на Уравнението на „ХИнБРИДингА” – Пасифея изпитва непреодолимо сексуално привличане към поДАРЕН бял Бик, и като плод на тяхната сексуална връзка се ражда МИноТАвъра.

В РЕШЕниеТО/РЕшеНИЕТО на това уравнение ОсВЕН („овен” – ЛИнК към МЪжКИят Шовинизъм, Сепаратизъм... и Лидерофренията на Исляма – Коч, КочБАЙРЯ(м/К)), че чрез този акт на Зоофилия се кОДИРА „Златното руно” на сМИСЪЛА/Разума на всички Митологии (в които различни животни са неИЗМЕННИ СъПЪТНИЦИ на човека, разкривайки животинската му приРОДА), чрез него се КРИПТирА и смисъла на „кръвоСМЕШеНиетО” („Мавзолеят/Музеят на МалоУМИЯТА”).

В завещаният ни от Дедал (дедите) (гла)МАВ/ЗО(р)ЛЕЙ възприетото (Инбридинга) не е сРАМът от/на „кръвоСМЕШНениетО”. Инбридингът (на „Ноевият Ковчег”) е само Неговият Пророк (Мумия). Истинският Порок/„Виновник”/хРАМ/Срам/Мавзолей на „пРОБлемА” е неПОДОЗИРАНАТА Хибридизация/Химерност/МетаМОРф(оз)ност, понеже „кръвта” между син и майка е с най-много общи признаци – т.е. тя вече е смесена – генетично (50%) и през ембрионалното развитие.

МалоУМИЯТА на Фараона („умрялото куче/магаре”) не е ПОГРЕБана (ЗарОВенА) в ПИРАмиди/Мавзолеи/„двора на съседа”, а е погрЕБАНА в собственият ти „двор”/мавзолей/глава/тиква/кратуна... – преВЪРНАТА в „гРОБбище на ментални трупове/мумии”, от които очакваш да поникнат „Слънца”.

Смешният” трагизъм в Зоофилията на Религиите/„пацифистите”/пациФЕИТЕ и тяхното „кръвоСМЕШЕНение” със зВЯРА/Войната (Белият свещен Бик/„Белият (со)дом”), се кодира и чрез името на РОжБАТА им/Минотавъра – Астерий (в превод „Звезден”(„49 звезди”)), и не само защото майка му е „доБРАТА пациФЕЯ”, а защото той е КОР(Е/)АНът на човешката Звездомания (Егоцентризъм/Астроцинизъм...), Звездофрения (Святост/Набожност...) и Звездопатия (Хегемонията на Парите и Хегеманията на Терора/„Антитероризма” – практикувани от Хегемафията на Западна(ла)та демокрация).

Звездоманията и Звездофренията на Религиозните Звездомафии/Звездопатии е генетичен маркер на Сатанизма на всички Църкви (теистични, юридически, финансови, медийни, политиически...), изградили Лабиринтите на МОРАлите си, без да поДОЗИРАТ Трагизмът на Невежеството си и Канибализмът на Глупостта/Его-то.

Човекът е Егоцентрик СЪзДаден/ПРОЕКТиран да мисли с полукълбата си. Удобните хора мислят със седалищните полукълба, чрез които си осигуряват най-плътен контакт с Трона/Светият ПРЕ(стъпен)СТОЛ, на който са седнали. Неудобните Човеци мислят с мозъчните си полукълба, които винаги се оказват ГОЛям... „проблем” – за: Властта, розовите й очила... и за Ангелските криле на Свинщините й, на чийто етикет има надпис, който малцина са чели, преди да удари полуНОЩ, когато менталната им КАляСКА теглена от рАСОВИ (за)КОНе се преОБРЪЩА в катаФАЛка и (на)дървена КАруЦА – теглена от юридически Тикви с надпис Made in Paradise” („Произведено в Рая”). За разлика от прозаизма на седалищното БОСтанджийство, надписът от Етик(е/а)та на „свинепреработвателната мистика” ГлАСИ:

Не чупете „КРасИВИТЕ огледала за сВИнщиНАТА”, за да не ви поникнат „розови ОЧИла/КрИЛА” и на гъ....рбовете!”

 

  1. В лутане между „Осана!” и „Разпни Го!” –

(у)Част Х. „СлАниНАта обича МОРскатА сол – напомня й за Рибата в Свинята.”

Рибата е раннохристиянски симВОЛ посочващ връзката на Иисус с ДУХовносттА. Тази връзка е прекъсната/„скопена” (Вол – скопен Бик) от Невежеството на Попщината, за която Емпиричното знание е най-големият „Враг” – изоБлИЧител на енЦИКЛОПедичният Идиотизъм на Религиите (теистичти, финансови, юридически, политически, социални, културни....), и усМ(И/Е)РИТЕЛНА кРИЗА на техния Психопатичен креТЕнИЗЪМ. Ако поКР(У/Ъ)СТОВИТЕ основоПОЛожниците на ХристияМстото не бяха Поредната агресивна Секта на Невежеството/Сана и на Религиозният КАниБАЛизъм нямаше да въртят Слънцето (СВЕтлинаТА/Ефира) около ЗеМ(И)ЯТА (М(е)РАКЪТ/КАЛта), нито да изгарят на клади всеки проЗРЯЛ и отРЕКЪЛ Идиотизмът на ДОгМАтиката на Църквите – в който парадигмите на Модела на Света/Светоусещането/Мирогледа... се извращават в (ПО)ПАРАдогмите на идиотските исТИНИ, от които се ражда СТрАДаниетО, и с които се огРАЖДА всяко Лидерофренично Невежество и Властващо Слабоумие.

Когато „Си” БезпрОСветен светец (ментален кастрат/скопец/евнух/ИНвалид) и фанатичен Идиот, не виждаш в Змията СИмвоЛА на Мъдростта на Раздвоеният език на „Божието Слово” (Мистериите и Феномените на: Знания, Познания и Съзнание), а виждаш в нея симВОЛА на Влечугото (Влечението към Кариеризъм/Сан/Власт/Рай...) и симВОЛА на отРОВАтаКоварството и коВАРВАРСТВОТО на зВЯРАта, слаБОСттА... и (с/г)ЛАВАТА на ЖЕлаНиятА).

Всички религии на ЗеМ(И)ЯТА са „Змия-Вол в Пазвата на човечеството”, а не „Змия-Сила в неговата глАВА”. „Ахилесовата пета” на „Верният път” (към Бог (Висшият Разум)) е в главите на БОСите крака на вярващите и на ТЕХните „ДУХ-овни” КОчоВЕ(ци) – (голо)ВОДАчи, лиДЕРИ, КРАЛе, ЦАР(е/вули), аПАПИ, КАНИбали... и ПА(п)ЛАЧИ на Властта/ГОСПОДството.

Знанието за „Ахилесовата пета” на главата е класически пример за Мод(е/у)лът на ГОРДИевиЯТ/горДИеВИЯТ... ВъЗЕЛ/Пъзел, чрез който метафорично се кодират Зания... и Его-то.

Парадигмата (моДЕЛЪТ, приМЕРА, ОБРАЗецЪТ) на Гордиевият Възел/Пъзел разкрива Триизмерността на Битието като Универсалност, (ЗА)КОНкретност и Порядък.

В Битието на човешкия ум, тази триизмерност е изкривена от екстраполации на липсващи знания/данни/инФОРМАЦИЯ. Умът има само части от Гигантският пъзел на Съществуването, и чрез тях се опитва да възстанови цялата КАРТинА на Собственото си Битие, с място и ролята си в съБИТИЯТА, като екстраполира/манипулира инФОРМАЦИЯТА, с която разполага. Тези екстраполации винаги са ИНвалидни защото в „ЧАшаТА на умът на формализма”, неможе да се побере Океанът на неформалният свят, в който той съществува. Така в парадигмата на менталният Илюзионизъм умът „сТЪПва на глинените крака на исТИНИТЕ”, с които „изВЪРВЯва/наплита („рибарската си мрежа”, „ризата за голотата си”, „усмирителната риза за маниите...”... ) и разплита кълбото на житейският си път, трупайки нови знания и опит. Драматизмът на Пътят към Знания, е „генетично заложен” не толкова от Невежеството, колкото от Манията да се доминира – Знание, кодирано по безброй различни начини в Митологи(К)ите, една от които е тази за алгоритъма на „Ахилесовата пета”.

Ахил е РОжБА на „инТРИгата”, между Богове (безсмъртни) и хора (смъртни), в която Интригантът остава скрит и в осНОВАТА, на които е Върховната власт („ЧЕРвеНАТА НИШкА”) – Тронът на Зевс, който той отнема от Баща си Кронос, който на свой ред го е отнел от баща си Уран.

В класическата интрига на иДЕЙНАТА фабула Ахил се (вг)ражда от ПрОРОЧЕСТВОТО и от страхът на Гръмовержецът Зевс, че ще се роди негов наследНИК, който ще го ДЕТрОНИРА.

След сексуалната връзка на Зевс (Властта/Трона) с МОРскатА/мОРАЛНАТА НИМФ(оманк)А Те(т/м)ида (Съдебната власт), Зевс я оженва за най-възрастният (стерилен) цар Пелелей (Слабоумието/Вярата), което е доказателство, че възможният/разумният (ментален) баща на Ахил е Зевс.

Според ПРЕДсказАНИЕТО Ахил, ще умре млад в битката за ТРО(Я/НА), и за да го предпази Те(т/м)ида го ПОтоПИЛА във вОДИТЕ на река(л) Стикс (реката на Омразата) – една от сЕДЕМте реки протичащи през подЗЕМНОТО царство на Престъпността, чието име е Хадес („Х”(АД(ът)(на)Е(литарната)С(одомия)).

Стикс (МОРалната Омраза) обиКАЛЯ Царството на Хадес/Сатаната девет пъти (Деветте кръга на Ада), а най-изВЕСТната от другите шест реки проТИЧАЩИ през нЕГО е ЛЕТА(ргията)/ЛЕТоргиятА – реката на заБРАВАТА, в която е ПОТОПен/заключен умът/Его-то/Ахил.

Ахил е непобедим, за оръжията на Вината/Войната (КОНвенЦИалниТЕ наЧИНи/СРЕДствА за убийство в името на Трона), но е уязвим за оръжията на Корупцията – сТРЕЛАТА на Пари(с/те), която невидимо убива Ахиловците на Властта.

Ключова роля/част във върховната Власт/Тронът на Зевс, има майката на Ахил (Те(т/м)ида)/Интри(ГИ)ГАНКАТА/ИНтриГАТАНКАТА, която по виртуозен начин е скрита в интригата на „Ахилесовата пета” в човешките глави – ОСТАвайки в сянката на съБИТИЯТА и в мракът/слепотата на ума/Его-то. От този ментален „мрак/слепота” Те(т/м)ида невидимо дарява непоБЕДИмост, като топи „умът” в реката на Омразата (към: Корупцията, Престъпленията...) – от името на: Бог, Народа... и Закона – но ВИНАги в името на Трона/Престъпленията и Корупцията/Властта. „Гарван (Темида) гарвана (Зевс) око не вади” – той вади очите/ослепява слугите на Зевс, които са и негови слуги („Слугите на моите слуги, са и мои слуги”).

Апотеоз във фабулата на ИнтриГИГАНСТВОТО е (д)Ефекта на „АхиЛЕСовата пета” в главата на самата НИМФома(н/й)кАТА Те(т/м)ида, чрез която Темида се преВРЪЩА/корУМпира в ПАРТИ(Я)занка от Джунглата на ЮриДИческите ЗакОНИ и в КУРтизанка на юридическите Фалоси/Членови от СЪДебният БАРдак. Така в битката за Тро(Я/на) се появява „Троянският заКОН”, който Сваля ПРиЯМ – Директен Деспот от неговия Трон, и на нЕГОВО място сяда Инд(и/е)ректен (Коварен/Невидим) ТИраНИн (Темида).

Потапянето (потъването/ТОРпилирането на ума) в Омразата/ПРЕстъпНОСттА/КорУпЦИЯта/ГлупОСТтА/истИНАТА... се практикува и в (х)Индуизма като „пречистване във ВОдаТА на Свещената река ГАНГ(стер), като чрез страхове и обещания умът се корумпира – давайки на сВЕЩенИЦИТЕ „Троянски (за)КОН”/зВЯРА, с който да влязат в човешкия ум (Троя), и да седнат на нЕГОвият Трон.

Ахилесовата пета в човешката глава” се освещава с „потапяне” главата на всеки новоприет в стАДото на Трона и от ХристияМството – чрез „Тайнството на Кръщението”. В нЕГО никой от зомбираните сВЕЩенИЦИ не е на ясно със Сатанинската Тайна на това кРЪСТително „обезглавяване” – ПОПречило на ХристияМството да следва „червената нишка” на „Храма Божи” – превърнат от попщината в „Божи Гроб”.

Според ЗАВЕТът на „Иисус” хРАМът Божи трябва да бъде изграден върху скалата „Петър”, но ХристияМството/Църквата ревизира/извращава дадените указания и го изгРАЖДА върху религиозната ос „Петър и Павел”.

В превод на латински името „Павел” означава „Малък”/МалЪК(А)/(ка)МЪКА и ПРЕвеЖДА философията на „Скалата Петър” като „Камъка Петър”. Така вместо Стандарт/Скалà/Скàла/Скалар/НОРМАла на Знания... и Разум, ХристияМството се преВРЪЩА/деГРАДИРА във философията/реЛИГИята/„философското надгробно камъче” на „Божият Гроб”.

В религиозният ум гРОБОкопаенето за разума/Бог се извършва чрез философията/парадигмата на Мъката, Страданието и Страдалчеството – основоПОЛАгащи Садизмът на Властта и Мазохизмът на слугите й, което преОБРЪЩА религиозната КаРеТА на „Светият Престол”, в менталната КарУЦА и в (Б/В)ОЙНАТА КОлеСницА на Сатаната.

Най-КРАСноречИВОТО доказателство за Сатанизмът на Ватикана, е неговата Попщина потопена/покръСТЕНА в реките на: Лицемерие, Алчност, Похот... и Лукс, отричащи аскетизма на Иисус, и практикуващи в ЧУДОвищни мащаби всички „смъртни грехове”, с които от две хилядолетия изнасилват вярващите религиозни идиоти.

Най-уродливото доказателство за Сатанизмът на Ватикана е „Светата Инквизиция” – Изчадие на Ада, което може да се роди само от болният (от фанатизъм/святост) и извратен (от власт/мисия) ум на „АВ(вторитарният)(х)РААМ” – готов да принесе човешка жертва (собственият си син Исаак), за докаже зВЯРАта си – без да поДОЗИРА смисъла на поисканата „жертва” – кодирана в името на „Исаак” (на иврит - този, който се смее), име едно(в/б)ременно символизиращо тризнаците на Иронията/Сатирата и Самоиронията/Критиката, и анаграмата на СребролюБИ(ти)Ето (КАаСИ).

Чрез менталният (про)ТЕСТ на Юдаизма състоял се на (п/с)ланината МОР(ал)ИЯ, Бог е доказал, какви психопати... и мерКАнТИЛНИ магарета са Юдеите/Евреите/Християните..., които вместо да се надсмеят над сребролюбието/алчността си в практиката на тяхното отрицание, са готови да пожертват: себе си, децата си... и целият свят за да задоВОЛЯват ЛИХВАРварСКАТА си приРОДА.

Изма(м)ил е другият първоРОДЕН ОТрОК на АВ(торитарният)(х)РААМ/Харем – от РАЗвръзката му с ТРИзначната/„Призрачната” Агара – РОбиНЯ на Първата жена на Авраам (менталната СА(ха)РА на Невежеството... и Фанатизма), желираща/жилеща подправка/подигравка, и тавтология на Измамата чрез „сина й” Измаил, чието друго име е АГАР(а).

Според алгоритъма на съБИТИЯТА, Изма(м)ил е прародител на пЧЕЛАТА Мохамед – ПрОРОКЪТ на Хàлата/Дракона Аллах, и Знанието/„Урокът” за Халàта/Бурката/Фереджето/Дереджето/Чалмата... с който, е покрита мистерията на Исляма (М)ИСЛ(И)/ЯМ и неговия КОР(А/Е)Н – „Ахилесовата ПЕТА(Р)” на ПОЛУмесеца (ПОЛУумието/МАЛОумието), който заДАВА десетки идиотски предписания за забулване и кретенски заБРАНИ на полуЧЕЛИТЕ МОХАмедани. Една от тях е забРАНАТА за ядене на свинско, превърната в гавра с нищо неподозиращото невежеството неспособно да Види, че когато Мохамед повикал (П/С)ланината/Вината/Трона... и тя не отишла при Него, Той отишъл при нея – ментално кастрирайки/обрязвайки МОХАмеда(н)ните.

Само много болен ПРЕДразсъдък може да прибегне до кастраци (ментални, физически, юридически...) в „решаването” на пРОБлемИ или в ПОСТигането на цЕЛИ(Т). Чрез практиката/стратегията на религиозно обрязване/кастрация на женските гинеТАЛИИ мохамеданите радиКАЛНО решават проблемите на сексуалността: „Няма женски гинеталии – няма женска ГЕНИтАЛНОСТ прозряла в „изНЕвяра” Крепостничеството на бРАКА!”.

Ислямският „Пояс на Целомъдрието”, който не се поставя на „главата” а на „задника”, е доказателство за АНаТомИЧНИЯТ орган, с който от хилядолетия правоВЕРНО се „мисли” във вземането на най-ПРАВОверните решения – останали слепи за фАКТА, че най-сексуалният орган в човешкото тяло не е пенисът/вагината... – а човещкият мозък/Ум. ТравМИРайки този (детски) ум с КОшМАра на кастрирането, те му заДАВАТ алгоРИТЪМ за практикуването на сексуалността като религиозността на Бруталност, Болка и Агресия – генЕТИЧНИ маркери на радиКАЛНИЯТ ислЯМизъм.

есТЕСТвото в Психопатията на това Безумие, е че то се извършва от името на Висшият Разум (Бог Аллах), след като в Негово име са извършили и самата КАСТрАция – отричайки с едно „революционно действие/безумие” 4 милиарда години Еволюция на планетата Земя – Змея (Халата) получен чрез разбъркване на буквите, в умоПО-БЪРКАНОТО идиотско сПИСАНИЕ/„Коранът” – което не е написано за зубрене от слепи невежи и за тяхната ДРЕСировка в Медресета/религиозни ЦИРКове. Само религиозната дресировка на невежеството/варварството/вярварството му пречи да Види, че името на техния Пророк е Пчела (МОХАмед), а Разумът на „Корана” е: КОР(Е/А)Н, КОР(А/О)НА и (ко)РАНА – т.е.:

1. „Корена на Злото” – Невежеството, Психо(а)патията и Фанатизма на Властта/Аллах енаграма на Халла/Ламя/Змей/ТИРАНОзавър...

2. „Короната на Злото” – ГОСПОДството на Лидерофренични ПсихоПА(Т/П)И и Религиозни ЛИЦЕмери на идиотските исТИНИ, че Авррам (Ибрахим), Измаил (Агар) и Мохамед (Мухамад) са исТОРически личности.

3. „коРАНАТА на Злото” – (неВИДИМАТА/неИЗвестната(„Х”) с „просто око” „дух(Г)ОВНА” „храна” и „рана” на Вярата – (х)РАНАТА на Садизма и (х)РАНАТА на Мазохизма за най-правоВЕРНИТЕ карикатури/креатури на Бог (Висшият Разум). Дори когато в алгоритъма на МохамеДАНСтвото е заЛОЖЕно „клането на лидерите” – „Кочбайрям” (Кочът е ВОДАча на ДУХовното (овче) стАДо), вместо да „заколят коча на Его-то си” („Джихаат” – „Свещената ВОЙна”), те воюват срещу себе си „изнасилвайки се в кървави бани” ((БА)ТАЛИ(И)(е)БАНИ) и срещу целия свят в заЩИТА и налагане на ПРАВАТА „Си” зВЯРА.

Ако трите най-големи религиозни Мафии (Будизма, ХристияМството и ислЯМът), не бяха толкова умопоМРАЧеНИ и сеБЕДостатъчнИ, използвайки:

1. Знанието на „Буда” (Знанието за ДЕМОНИчността/МЕТЕморфозността на Съзнанието (Феноменът на Съществуваането) и Знанието за съзнанието (човешкото) на ЛИЧНИЯТ (проВЕРЕН и преЖИВЯН) опи(а)т),

2. моДЕЛЪТ на „Иисус” (Скритото/Апокрифно З(н/д)ание за Критиката на ВяРАТА – като Вратата към Ада на Религиозният Рай) и

3. алгоРИТЪМЪТ на „пЧЕЛАТА”/„МОХАмед” (Знанието за селективната асоциацияКриптологията на неформалната Криптологика на: Митове, Легенди, Епоси, Предания, Причи, Метафори... и Алегории),

тези три глАВИ на религиозната Триглава (Л/М)амя нямаше да водят хилядолетни войни помежду си – за да си доКАЗВАТ взаимно истИНАТА – „Чий омърсен със свети ТрОНОВЕ задНИК – МИРише най-Божествено?”, защото имат един общ Задник с две огромни бузи – Невежество и Егоизъм. Именно този задНИК, Религиите (финансови, юридически, политически...) използват и през ХХІв. за изМИСЛЯТ с него нови „ЦИВИЛизоваНИ „Разпятия”... и моДЕРНИ демоНкратични ГОЛгОТИ”.

Според библейската леГЕНда Йоан Кръстител „ПОКРъстИЛ” Иисус във вО(Д/Ч)ИТЕ на река(л) Йордан, която Видяна без „розовите диоптри” на невежеството/попщината е енигма на мноЖЕСТво (рой) „ключови/базови...” и закодирани Данни (йор(рой)ДАН/НИ). С част от данните кодирани в УМ-ът „Иисус”, се отрича/опровергава предразсъдъка/невежеството/попщината... на „истИНАТА”, че Иисус Христос е историческата личност – ОпиСАНА в „Новият Завет”.

УМ (в неформаният и разумен Свят на Съществуването) е енигма на Универсален Модел/Модул..., а в УМ-ът/Знанието (на/за) „Иисус” – ДВОЙствеНИЯТ сМИСЪЛ подсКАЗАН с „Ии” (инФОРМАцияТА и ИНТЕРпретАЦИЯТА/„преВОДА”), в едно от смисловите/разумните си ЗНАчеНИЯ/РЕшеНИЯ посочва „свиня” – от лат. (sus).

В преВО(Д/Т)ЪТ на „свинята”, тя е енигма на „Обвинител на Слабоумието/Содомията/Садизма/СИСтемата/Църквата („тЕисТИЧНА”, юридическа, идеологическа, политическа, финансова, медийна...” – като Корени/Отговорни/Виновни... за „Слепотата/Стаданията... и Страдалчеството” на човечеството – СлабоумиетоВИНЯ (Една от ПрИчиНите в Исляма да е заБРАНЕНА (ЗА)КОНсумацията на „свинско”, както и тази на алкохол – „вина”).

Именно за обВИНЕНИЯТА Си към Властта на Църквите (основопоЛОЖЕна на Невежество/исТИНИ, на Вяра/Манипулации/Мънипулации/Манияпулации... и на Терор/Диктатурата на „доброто” в името на: бог, трона, закона, народа, справедливостта...), „Иисус” е разпънат/екзекутиран върху кРЪСТА на Престъпленията на Властта – който е менталният кРЪСТ на всяко Епохално Невежество на Властимеещите – Лицемери/Психопати/Демони... и САтаНи на: „Вярата”, „Истината”, „Закона”... и „Спасението”.

Неслучайно „КЛЮЧовА ФрАЗА” на Спасителят е „Истината ще ви освободи!”, а „Истината” е, че както в Идиотизмът на Вярата (Кретенизмът на Невежеството), така също и в Неформалният и Разумен свят на Съществуването Няма Универсална Истина – освен тази на ОТНОСИТЕЛНОСТТА, която ментално нисшите Фор(у)ми използват като „ОКОви на Вярата (Невежеството на Формализма) и ТОяГАТА/МАНтИЯТА на Властта/Егото/Егоизма/ЕГОизМАМАта”, а Ментално Висшите – неформално практикуват като „Крилете на Мистериите и Феномените”, чрез Които пътеШЕСТВАТ във Вечността на Съществуването и в Безкрая на ВРЕМЕпроСТРАНСТВОТО.

„Всичкото (Нещото и Нищото) е във всичко – но не и за всички.” Този Основен ПРИНЦип на Съществуването по виртуозен начин е Кодиран в билейската притча/леГЕНдА за „Вълшебният улов”, в която „Иисус” поКАЗВА на „Петър” къде да хвърли риБАР(Д)ската си М(исълта)РЕЖА. Така там, където преди това имало само „вода”/слово/„(о/с)ловото на думи”, мрежата (от знания, метафори, практики...) се напълнила с „риба”/мистерии/феномени/преВОДА на всяка дУМА в Разума/Пъзела на Метафоричността.

В неформалният свят на Съществуването, Метафоричността е мЕтафиЗИЧНОСТТА на Знанието/„Зърното” – заключено в „клАСОВЕТЕ”/гласовете/религиозното плямпане на СЛАбоуМнАТА ПАПАгалщина.

 

11. ЕПИЛОГ – Мистиката на „каМЪКА” (КласическатА/МЪКА)

(у)Част ХІ. „Човек незнае какво пеЧЕЛи кагато губи, и какво губи – когато ПеЧЕЛИ.”

В Чистилището разказват следният виц:

През една люта зима евреинът, американецът и българинът отишли при Хитър Петър да си купят хитрост, „с която да се греят”. Почукали на вратата му и щом Петър отворил, евреинът казал:

За да е сигурен, че не си губи напразно времето, американецът също попитал:

Като чул за пари без работа българинът направо светнал – и без да пита „минал на червено” към същността на визитата им:

Евреинът бързо си направил сметката, че дори Хитър Петър да лъже на 90% – на смешно ниска цена ще се сдобие с богатство, на което всички евреи ще му завиждат, но американецът още се колебаел за правилният избор и затова попитал:

След дълго умуване и пазарне, евреинът си купил малък камък за 8 гроша – понеже бил най-скъп и съответно – най-качествен. Американецът грабнал единия от двата големи камъка – понеже бил най-голям и съответно имал най-много философия и злато, а българинът награбил последния голям камък – понеже бил аванта.

След като си избрали „философски камъни”, Хитър Петър им казал:

Изкушението и любопитството на ловците на философия били непреодолими и първо евреинът, а след него американеца и българина свалили всичко от себе си – оформяйки живописната „философска троица” – на тракаща със зъби гола гледка.

Доволен от резултата, Хитър Петър продължил да ги напътства:

Хукнали и тримата ЧАРОдейци през глава към центъра на селото с вълшебната слива, с което предизвикали бурен възторг у селските магарета, които с рева си ознаменували поредният „философски випуск” на Хитър Петър.

Понеже къщата на Петър била в горния кРАЙ на селото, спускането надолу било лесно, но връщането си било направо (ка)МЪКА – дори и с най-малкият номер на „филосфски камък” в ръка. Понеже камъка на евреина бил най-малък – той успял първи да се върне при Хитър Петър – изпреварвайки атлетичния американец, който с мъка носел нагоре по стръмното ГОЛемИЯТ си философски ТоВАР.

Едва поемащ си дъх и зачервен като печен омар, евреинът попитал:

Първото беше да ми платиш осем гроша – понеже бях останал без пукната пара. Така видя, как без дори да съм докоснал камъка – от него към мен потече злато.

Второто ми желание беше да те накарам да се съблечеш гол посред зима – за да почустваш как се чустват онези, на които евреите свалят и последната риза от гърба – в мразовитият свят на богоизбраната си мисия.

Третото ми желание беше да те накарам да тичаш гол из селото – за да видят поклонниците на „философският камък” на Авррам и Моисей – колко са голи и боси философите, които им го проДАВАТ.

Четвъртото ми желание беше да те накарам да обиколиш пет пъти вълшебната селска слива, която всъщност е една стара и крива кРУША, на която са й окапали листата – и затова може да бъде всяко райско дърво, което глупаците вярващи във вълшебства обиКАЛЯТ като луди, и което никога през живота си няма да отсекат в религиозните си тикви и правоВЕРНИ кратуни.

Петото ми желание беше да ти покажа, че евреите сте по-големи магарета и от моето магаре, което никога не би направило нещо, което искам от него – ако не използвам вълшебната си пръчка.

Едва приключил с отговора, и при двамата дотичал американеца. Целия покрит с пяна и с изцъклени от тежестта на камъка очи, той попитал:

Едва приключил с отговора, до Хитър Петър последен и останал без дъх се дотътрил българинът – залитайки от умора, но здраво вкопчен в огромното си философско бреме – в съБИТИето на Прераждането. След като процедил през зъби най-вкаменяващата сентенция за майката на Философията, той се сгромолясъл на земята и простенал:

След този ден евреинът си направил „Федерален резерв” (Мегабанка), американецът – „Демокрация” (Мултимедия), а българинът Държава-бЛУДНИЦА – в която харчи „парите на евреина”, за да го ПРОжЕКТИРАТ и проДАВАТ по америКАНСКАТА демократична телеВИЗИЯ.”

 

Неслучайно над входа на Ада стои надпис – издялан върху „философският му камък”:

ВИНАги е по-разумно и поНОСИМО да разказваме „ВИЦ”-ове –

вместо да ги правим.

 

 

Петър Г. Кривенчев

 

28.01.2011г.

гр.Пловдив